Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. augusta 1996 a následne bol zmenený novelou č. 214/2009 Z. z. s účinnosťou od 4. júla 2009, novelou zákona 547/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2011 a novelou zákona č. 313/2011 s účinnosťou od 1. novembra 2011. Jeho hlavným účelom je upraviť vzťahy pri predávaní, podávaní alkoholických nápojov alebo pri umožnení ich požívania zákonom vymedzeným osobám a určení povinností vyplývajúcich zo samotného účelu. Navrhovaná právna úprava má za úlohu riešiť odstránenie súčasných disproporcií pri zabezpečovaní verejného poriadku obcou, ktorá môže prijatím nariadenia obmedziť alebo zakázať činnosti súvisiace s predajom, podávaním alebo požívaním alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na určitý čas alebo na, alebo na určitom mieste bez obmedzenia iba v určitých hodinách alebo dňoch.

Podľa súčasnej právnej úpravy je obec v nejasnej pozícii, do akej miery môže požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach obmedziť na určitý čas alebo na určitom mieste. Súčasný právny stav neumožňuje obmedzenie na dobu neurčitú nepretržite počas celého roka a na miestach vymedzených obcou nariadením, lebo pojmoslovím v určitých hodinách alebo dňoch sa dostane do pozície štatistu pri neuvedenom časovom pásme v prípade narúšania verejného poriadku a následnom uplatňovaní sankcie.

Zámerom predmetnej navrhovanej právnej úpravy je vytvoriť obciam priestor pre vlastné rozhodnutie, akým spôsobom si určia obmedzenia časové, ale aj priestorové pri zohľadnení konkrétnych potrieb počas celého roka alebo vymedzením časových úsekov jednotlivými hodinami, dňami, respektíve mesiacmi. Takouto úpravou je možné vyhnúť sa situácii, kedy napríklad v čase od 3.00 hodiny ráno do 5.00 hodiny rannej je požívanie alkoholických nápojov, ako je to v meste Košice na zástavkách miestnej hromadnej dopravy, detských ihriskách alebo v bezprostrednej blízkosti školských zariadení a kostolov, prípustné.

Predložený legislatívny návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s inými ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a nemá dopad na štátny rozpočet ani na rozpočty územnej samosprávy.

Ďakujem za pozornosť a dovoľte mi požiadať vás o podporu tohto poslaneckého návrhu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok