Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Správu o základných otázkach justície, ktorá je iniciatívnym materiálom vlády Slovenskej republiky a ktorý vláda zobrala na vedomie dňa 5. decembra tohto roku.

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení okrem iného zaviazala vytvoriť predpoklady na obnovenie dôvery v súdnictvo, zvýšenie vymožiteľnosti práva a eliminovanie prieťahov v súdnom konaní. Vymožiteľnosť práva, dĺžka konania, efektívnosť konania majú vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku. Obzvlášť v období hospodárskej a finančnej krízy je nevyhnutné, aby výkon súdnej moci bol čo najefektívnejší pri súčasnom rešpektovaní ústavného trojdelenia moci a nezávislosti výkonu súdnictva.

Dĺžka súdneho konania je dlhodobým a výrazným problémom slovenskej justície, hoci dochádza k postupnému skracovaniu jej priemernej dĺžky. V oblasti dĺžky súdneho konania pristúpilo ministerstvo spravodlivosti k novému prístupu vo vzťahu k odstraňovaní reštančných vecí.

Ešte v letných mesiacoch tohto roku sa uskutočnilo rozsiahle aktívne zisťovanie stavu reštančných vecí a prijatých opatrení. Predsedovia súdov dostali pokyn, aby dohliadli na riešenie týchto vecí, pričom prijaté opatrenia budú vyhodnocované vždy na polročnej báze. V záujme čo najefektívnejšieho postupu vo vzťahu k súdnym prieťahom bude v krátkom čase zriadený poradný orgán ministra spravodlivosti, ktorý bude pravidelne vyhodnocovať prijaté opatrenia.

Hneď po uvedení do funkcie bola z mojej strany vykonaná aj revízia k projektu informatizácie justície, pričom v zmysluplne a efektívne navrhnutých projektoch sa bude pokračovať, respektíve boli navrhnuté úpravy vychádzajúce predovšetkým z rozpočtového krytia v súčasnej finančnej situácii.

Nie je možné opomínať skutočnosť, že nezastupiteľnú úlohu pri výkone súdnictva majú aj zamestnanci súdov, keďže zabezpečujú podmienky pre každodenný výkon súdnej moci. V prebiehajúcom období sa začala riešiť dlhodobo neuspokojivo riešená problematika odmeňovania zamestnancov justície. V tejto oblasti sme dosiahli výsledky, ktorými je zmrazenie valorizácie platov sudcov za rok 2013, pričom takto získané finančné prostriedky budú použité v prospech zamestnancov súdov a udržania sociálneho zmieru.

V nadväznosti na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky dôjde k prehodnoteniu nastavenia takzvaných sudcovských zákonov. V snahe vyhnúť sa prehlbovaniu právnej neistoty je nevyhnutné poznať jasné stanovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky k jednotlivým sporným oblastiam vzťahu výkonnej, respektíve zákonodarnej moci k moci súdnej.

Svoje nenahraditeľné miesto v činnosti justície musí mať aj vyvodzovanie zodpovednosti v prípadoch morálneho a odborného zlyhania sudcov. Od volieb v roku 2012 bolo podpísaných šesť disciplinárnych návrhov z mojej strany voči sudcom, z nich dva sa v súčasnosti doručujú.

Ministerstvo spravodlivosti pod mojím vedením začalo realizovať aj vážny a ambiciózny projekt na zefektívnenie súdneho konania, v histórii samostatnej Slovenskej republiky veľmi, veľmi unikátny projekt rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku.

Nový komplex právnych úprav vytvorí predpoklady na priblíženie spravodlivosti občanom a na účinný boj proti súdnym prieťahom. Dôraz bude kladený na zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti súdneho konania, keďže odbremenenie od neefektívnych či obštrukčných úkonov prispeje k jeho zrýchleniu a skvalitneniu.

Súčasne s prácami na rekodifikácii procesného práva sa pracuje aj na rekodifikácii občianskeho práva hmotného Občianskeho zákonníka, aby Občiansky súdny poriadok so súvisiacimi predpismi nadobudol účinnosť súčasne s týmto Občianskym zákonníkom, ktorý bude obsahovo vychádzať z legislatívneho zámeru schváleného vládou Slovenskej republiky v roku 2009.

Skúsenosti s platnou právnou úpravou poukazujú na potrebu upraviť aj súčasné nastavenie trestnej politiky. Z tohto dôvodu pracuje ministerstvo spravodlivosti spolu s novelizačnými komisiami na zmenách oboch trestných kódexov pre trestné právo hmotné aj trestné právo procesné, pričom tieto komisie sú zložené zo zástupcov všetkých právnických stavov vykonávajúcich trestné právo. Predpokladom akýchkoľvek zmien bude dôsledné štatistické analyzovanie vývoja trestnej činnosti a uložených trestov.

Základným cieľom novelizovania trestných kódexov je vytvoriť spravodlivejší Trestný zákon a účinnejší Trestný poriadok, aby bolo možné účinne a rýchlo postihovať trestné činy, zvyšovať autoritu súdov a obmedzovať obštrukcie zo strany obvinených a obžalovaných.

Ďalšie systémové zmeny budú rozpracované v koncepcii stabilizácie a modernizácie súdnictva, ktoré sa chystá na apríl budúceho roka a ktorým sa zároveň podrobnejšie rozpracujú pripravované opatrenia legislatívnej i nelegislatívnej povahy.

Podkladom pre dokončenie koncepcie budú aj výsledky prebiehajúcich diskusií na pôde novelizačných a rekodifikačných komisií, ktoré sme zriadili na pôde nášho ministerstva.

Na záver mi dovoľte uistiť vás, že vláda Slovenskej republiky i ja osobne podporujeme vedenie kultivovaného dialógu o stave justície, ktorého výsledky môžu významne prispieť k zvýšeniu dôvery občanov v právny štát.

Ďakujem pekne, skončil som.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok