Ďakujem za slovo. Budem stručný. V podstate pôjde o legislatívne priority. Pán poslanec, ide o legislatívny zámer nového Občianskeho zákonníka, ktorý chceme schváliť hneď v 1. štvrťroku tohto roka. Ďalej nový zákon o rozhodcovskom konaní, zmeny v tzv. sudcovských zákonoch v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády a očakávané rozhodnutie Ústavného súdu. Ďalej nová právna úprava tzv. trestnej zodpovednosti právnických osôb, ďalej komplexné prehodnotenie úpravy Zboru väzenskej a justičnej stráže a súvisiacich predpisov, najmä výkon trestu a výkon väzby, vrátane úpravy trestu domáceho väzenia, tzv. elektronický monitoring. Ďalej úprava niektorých profesií v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, konkrétne ide o notárov a znalcov. Ďalej komplexná úprava trestných kódexov, t. j. aj zákona, aj poriadku. A v neposlednom rade aj transpozície právnych aktov Európskej únie v oblasti trestného práva a ochrany spotrebiteľov. A napokon predloženie koncepcie stabilizácie a rozvoja súdnictva.

Skončil som. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok