Prítomných 133 poslancov, za 56, proti 38, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

Tým sme vyčerpali procedurálne návrhy poslancov na zmenu súčasného programu.

Pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 17. schôdze tak, ako bol rozdaný. Teraz vás prosím, panie poslankyne, páni poslanci, ktorí ste takto pred začatím schôdze urobili, aby ste sa prihlásili a svoje návrhy predniesli. Ospravedlňujem sa.

Prosím, prezentujme sa a dávam hlasovať o

programe schôdze ako o celku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok