Prítomných 132 poslancov, za 58, proti 30, zdržalo sa 43, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

Pristúpime k poslednému návrhu, ktorý bol prednesený poslancom ako procedurálny návrh pána poslanca Ondreja Dostála. Navrhuje, aby bol bod programu, ktorý uvedie predseda Andrej Danko uvedený do programu 17. schôdze zaradený ako bod č. 73, aby bol prerokovaný vo štvrtok 18. mája 2017 po dobu interpelácie. Jedná sa o informáciu o rozhodnutí č. 13/2017 vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom. Prosím prezentujme sa a hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok