Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili sme, či sme schopní sa uznášať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok