Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy sa predkladá najmä z dôvodu zrušenia funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý neriadi ministerstvo.

Právomoci, ktoré boli v pôsobnosti podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny sa navrhujú presunúť do kompetencií príslušných ústredných orgánov štátnej správy.

Právomoc v oblasti podpory kultúry národnostných menších zostáva na Úrade vlády Slovenskej republiky a bude ju realizovať splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny.

Kompetencia v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí prechádza na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Prechodom dotačných titulov v oblasti ľudských práv v pôsobnosti Úrady vlády Slovenskej republiky do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa zároveň Ministerstvu zahraničných Slovenskej republiky vymedzuje aj kompetencia v oblasti ľudských práv, pretože zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení v spoločných ustanoveniach zakotvuje, že ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy plnia aj ďalšiu úlohy ustanovené v ústavných zákonoch a zákonoch.

Z uvedeného vyplýva aj skutočnosť, že oblasťou ľudských práv sa naďalej budú zaoberať aj všetky ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, ako im to vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.

Samotný zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy totiž vymedzuje kompetencie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy iba rámcovo.

Výrazne sa posilňuje pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky doplnením kompetencie v oblasti obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa dopĺňa aj názov ministerstva zahraničných vecí o agendu európskych záležitostí.

Stálym poradným orgánom vlády Slovenskej republiky bude Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, ktorá do 1. novembra 2010 pôvodne tiež patrila medzi tieto stále poradné orgány a bola zrušená.

Výslovné doplnenie ostatných poradných orgánov vlády do kompetenčného zákona nie je potrebné najmä z dôvodu, že ich zriadenie je možné na základe tohto zákona iba formou uznesenia Vlády Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, napája sa na rozpočet Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a jeho predsedu bude vymenúvať a odvolávať vláda na návrh ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa zároveň navrhuje doplniť Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v kompetenciách v oblasti výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Súčasťou vládneho návrhu zákona je aj sedem súvisiacich noviel osobitných zákonov.

Na základe nich napríklad dotačný titul v oblasti riešenie situácie rómskej komunity prechádza z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Na toto ministerstvo prechádza aj celý bývalý útvar splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať, aby po všeobecnej rozprave Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla, že prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok