Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v predloženom vládnom návrhu zákona sa v súlade s programovým vyhlásením vlády zjednocujú násobky najnižších sadzieb dane z nehnuteľností z dnešných 20- až 40-násobkov na 5-násobok, a to v prípade dane z pozemkov, dane zo stavieb aj dane z bytov.

Navrhovanou zmenou dochádza k zjednoteniu pravidiel zvyšovania zákonných sadzieb dane z nehnuteľností správcami tejto dane počnúc zdaňovacím obdobím v roku 2012. Navrhovaná právna úprava môže ovplyvniť výnosy z tejto miestnej dane, avšak kompetencia obcí a miest na úpravu sadzieb dane z nehnuteľností podľa miestnych podmienok zostáva zachovaná. Takže priamo v platnom zákone je súčasne vytvorený priestor na prijatie takých sadzieb dane, ktoré by prípadné zníženie výnosov mohli eliminovať.

Vo vládnom návrhu zákona sú obsiahnuté aj niektoré legislatívnotechnické úpravy, ktoré vyplynuli z právne záväzných aktov Európskej únie. Tieto úpravy nadobudnú podľa vládneho návrhu zákona účinnosť 1. januára 2011.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok