Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, podnetom na vypracovanie návrhu zákona je transpozícia smernice Rady, ktorá upravuje štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

Hlavným cieľom návrhu zákona je spresniť definície jednotlivých tabakových výrobkov z dôvodu ich jednoznačnejšieho zaradenia a následne spravodlivejšieho zdaňovania spotrebnou daňou z tabakových výrobkov. Nahradiť koncepciu najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet koncepciou váženej priemernej ceny cigariet ako referenčnej hodnoty pre minimálnu spotrebnú daň z cigariet v členských štátoch Európskej únie a tiež postupe zvýšiť sadzbu spotrebnej dane z cigariet do roku 2014 v dvoch rokoch, a to zvýšením sadzieb s účinnosťou od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 a zvýšením sadzieb s účinnosťou od 1. marca 2013 tak, aby boli zabezpečené minimálne sadzby stanovené v Európskej únii.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2011 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 15,9 mil. eur, v roku 2012 21,2 mil. eur, v roku 2013 42,1 a v roku 2014 53,9 mil. eur.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok