Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave vystúpili štyria poslanci. Dvaja podali pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy a to pani poslankyňa Smolková a pán poslanec Markovič. Pán poslanec Petrák a pán poslanec Kahanec vystúpili s faktickými poznámkami. Najskôr však budeme, pán predseda, hlasovať o jednej pripomienke zo spoločnej správy, ktorú gestorský výbor odporučil schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok