Prítomných 133 poslancov, za 110, 1 proti, 20 sa zdržali hlasovania, 2 nehlasovali.

Konštatujem, že návrh sme schválili.

Prosím teraz spoločného spravodajcu z výboru pre európske záležitosti poslanca Petra Osuského, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (tlač 43).

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok