Ďakujem všetkým poslancom. Vážený pán predseda, keďže sme hlasovaním rozhodli, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní, odporúčam v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

Za gestorský výbor navrhujem v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky určiť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport a aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený ho prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.

Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok