Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpil pán poslanec Devínsky, ktorý navrhol, aby uvedený návrh vládneho zákona bol prerokovaný aj vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. O jeho návrhu budeme hlasovať v druhej časti tohto hlasovania, keď budeme prideľovať predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom. Preto prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok