Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, ani jeden z nich nepodal pozmeňujúci návrh. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že prerokuje vládny návrh zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tomto vládnom návrhu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok