Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, pán minister, už pri pohľade na programové vyhlásenie vlády bolo zrejmé, že predvolebné sľuby súčasnej vlády boli len sľuby a realita bude úplne iná. Už vtedy pán Mikloš vyjadril svoj obdiv k Estónsku a zjavne si ho zobral za vzor, i keď to Estónsko už potom ďalej nespomínal ako vhodný príklad, a myslím si, že aj viem prečo, pretože tam sa s tým tiež nemaznali a poriadne naložili ľuďom. Poznajúc súčasnú vládnu garnitúru a ich videnie sveta, bolo jasné, že súčasná vláda nebude šetriť na sebe, ale na ľuďoch - a máme to tu: zvyšovanie daní, odvodov a poplatkov.

Spomeňme si tiež na jednoznačné a neochvejné vyhlásenia pred a aj tesne po voľbách, kde všetci tvrdili, že dane sa zvyšovať nebudú, naopak, tvrdili, že niektoré dane sa budú znižovať. Pred voľbami ste mali úžasný recept na všetko, tak kde je? Nikde, lebo ste ho nemali, len ste balamutili voličov. Svedčí o tom aj množstvo vyhlásení, ktoré platia maximálne jeden deň, niekedy ešte kratšie a táto vláda by sa dala nazvať momentálne ako vládou jednodňových vyhlásení.

V niečom však zhodu máte a to je zhoda na prenesení záťaže na občana, a to je zrejmé, a tu už nikto túto informáciu nedementuje, bohužiaľ. Predpolie ste vy vytvárali systematicky a to je tá teória spálenej zeme, čo je len potvrdením toho, že ste za posledné dva roky úplne odignovarovali existenciu krízy, ktorá spôsobila problémy nielen Slovensku, ale mnohým ďalším krajinám.

Už trošku inú optiku používa, aj rétoriku používa Medzinárodný menový fond, ktorý nehovorí nič takéto, práve naopak, aj keď si pozriete poslednú správu z misie, kde sa jasne cituje, že "nárast deficitu napríklad konkrétne v roku 2009 spôsobený absorpciou prepadu daňových príjmov na jednej strane a výdavkoch spojených so stimuláciou ekonomiky na strane druhej bol primeraný a adekvátny v hĺbke svetovej ekonomickej recesie". Toto konštatovanie misie podľa mňa vyvracia tú banálnu lož, na ktorej bola založená vaša hlučná dvojročná kritika, ako aj populistická predvolebná kampaň.

Vláda sa však stále a čoraz horlivejšie snaží vytvoriť si alibi pre svoju neschopnosť riešiť problémy tým, že popisuje stav verejných financií na Slovensku ako svetovú anomáliu, že sú úplne rozvrátené, že sa plytvalo vo všetkých rezortoch a že idete vlastne budovať poriadok vo verejných financiách úplne nanovo. Dôvod je úplne zjavný a jednoduchý. Potrebujete nejako zakryť, že to, čo ste sľubovali voličom, že budete naozaj šetriť na výdavkoch štátu, sa nakoniec nestane a potrebujete sa na niekoho vyhovoriť. To, že sa tak nestane, je zrejmé už z návrhu štátneho rozpočtu, kde sú výdavky štátneho rozpočtu bez EÚ fondov naplánované na úrovni 13 581 mil. eur. Ak ich teda porovnávame s očakávanou skutočnosťou, čiže nie s rozpočtom roku 2010, čo by sme inač tiež mohli, pretože oproti plánovaným výdavkom rozpočtu 2010 sú výdavky budúceho roku naplánované na oveľa vyššej úrovni.

Ale poďme sa teda pozrieť na očakávanú skutočnosť roku 2010, kde zohľadníme, že úplne miniete rezervy, ktoré sme nechali v rozpočte, ktoré sa vyšplhali až na úroveň 388 mld., pardon, 388 mil. eur, čiže tieto úplne miniete, žiadne šetrenie. A neviem o tom, že by bolo realizované čo i len jedno rozpočtové opatrenie, ktorým by nejakému rezortu boli prostriedky vyviazané. A plus navyše, keď ešte zohľadníme aj to, čo tvrdíte v správe, že očakávaná skutočnosť v roku 2010 je ovplyvnená mierou prenesených výdavkov z minulých rokov, čo je veľmi zaujímavé, že to viete už teraz. Pretože rozdiel medzi prinesenými a odnesenými výdavkami, ktoré sa prenášajú z minulých období, budeme vedieť až na konci roku a až tento rozdiel medzi prinesenými a odnesenými vytvára tú položku, ktorá vplýva na deficit.

Ale keď to teda takto upravíme, z čoho zjavne vidieť, že nešetríte ani euro a v žiadnom z rezortov, tak rozdiel je len 149 mil. eur a nie 980 mil. eur, ako ste deklarovali. Čiže rekapitulácia: ľudia zaplatia 770 mil. eur a vláda 149 mil. eur s tým, že vy míňate všetky úspory a neovplyvníte žiadnym spôsobom míňanie prenášaných prostriedkov minulých období. Čiže nie je to 2 : 1, ako ste deklarovali po voľbách, ale je to 2 : 8, ale v neprospech ľudí. A toto je úplne najzásadnejší fakt, ktorý usvedčuje súčasnú vládu z prístupu k ľuďom. Pretože nie je nič jednoduchšie technicky, ako zvýšiť dane, odvody alebo poplatky. To je naozaj legislatívna záležitosť, nevyžaduje to žiadnu veľkú námahu, okrem toho, že sa prepíšu niektoré zákony, ako napríklad tento, o ktorom sa tu teraz rokuje.

Čiže znižovanie deficitu verejných financií spôsobeného prepadom ekonomiky v čase vrcholiacej hospodárskej krízy vnímame aj my ako nevyhnutnosť. Zásadne však nesúhlasíme so spôsobom, akým ide táto pravicová vláda ovplyvňovať verejné financie. Výber nástrojov, pre ktoré sa na dosiahnutie tohto cieľa vláda rozhodla, zodpovedá ich videniu sveta. Ťarchu znižovania deficitu zásadným spôsobom prenáša na obyvateľov.

Všetci sa zhodneme, že prirodzeným a najvýhodnejším zdrojom konsolidácie je ekonomický rast a s tým súvisiaci rast zamestnanosti a pokles nezamestnanosti. Vláda však štruktúrou svojho konsolidačného balíka koná proti tejto zásade. Ministerstvo financií zverejnilo aktualizovanú makroekonomickú prognózu, ktorá jasne hovorí, že vládou zvolený spôsob znižovania deficitu poškodzuje ekonomický rast, spôsobí jeho spomalenie už v budúcom roku, odsunutie obrat v trende zamestnanosti na ďalšie roky, zvýši infláciu na trojnásobok, ale to nielen vplyvom balíčka, ale celkovo odhadujú zvýšenie inflácie na trojnásobok oproti tomuto roku, čo bude znamenať zvýšenú záťaž rozpočtov domácností priemerne o 400 eur ročne.

Navyše zvyšovanie daní, ktoré nám táto vláda naservírovala, zníži disponibilné príjmy nižšie a stredne príjmových skupín obyvateľstva a zvýši ceny tovarov, služieb a energií. To sú faktory, ktoré negatívne ovplyvnia už aj tak krehkú domácu spotrebu, tú spotrebu, ktorá je tak potrebná pre zdravý rast ekonomiky.

Ešte k tej spálenej zemi. Myslím si, že aj posledná alebo ostatná emisia štátnych dlhopisov potvrdila, že trhy nevnímajú Slovensko ako nejakú spálenú zem. A na margo tejto emisie znamená to, pán minister, len toľko, že zatiaľ ste len udržali dôveru trhov takú, akú sme my mali počas všetkých rokov nášho vládnutia. Čiže ak tvrdíte, že sme ako Grécko, tak je to úplný nezmysel. Podľa všetkých mäkkých aj tvrdých indikátorov posledných dní je zrejmé, že Slovensko sa vymaňuje z krízy a je to naozaj veľmi dobrý základ pre to, aby sa verejné financie v budúcnosti konsolidovali.

Čiže k tomuto konkrétnemu návrhu myslím si, že zvýšenie DPH, ktoré - určite je možné sa sporiť o tom, aké dočasné je - je to ako dočasná amputácia nohy, si myslím, že nie je správna cesta, a preto tento návrh nepodporím.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok