Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení členovia vlády, dovoľte mi veľmi krátko a stručne, mám len jednu interpeláciu. Interpelácia je adresovaná ministrovi školstva Slovenskej republiky pánovi Jánovi Mikolajovi.

Vážený pán neprítomný minister, štátny vzdelávací program je kľúčovým momentom neschváleného návrhu zákona o výchove a vzdelávaní. V tejto súvislosti sa na vás obraciam s nasledovnými otázkami.

1. Ako je možné, že v priebehu dvoch mesiacov sa výrazne zmenili niektoré dôležité prvky vzdelávacieho programu, ako napríklad počet hodín telesnej výchovy na gymnáziách, pokles celkového počtu z 12 na 8?

2. Bol podľa vás pôvodný návrh štátneho vzdelávacieho programu pripravený kvalitne? Lebo podľa mňa nie. Na vypracovanie vážneho a dobrého programu je totiž potrebný dostatočne dlhý časový interval v trvaní možno niekoľkých rokov, len tak je možné postupne poskladať programy jednotlivých ročníkov.

Vážený pán minister, ako som tu už povedal, Štátny pedagogický ústav už niekoľkokrát zmenil štátny vzdelávací program v rámci jeho prípravy. A vy, pán minister, od škôl očakávate, že v priebehu dvoch mesiacov vypracujú kvalitné školské vzdelávacie programy. Podľa mňa to nie je možné.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok