Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z predanej hodnoty, sa predkladá na rokovanie Národnej rady mimo plánu legislatívnych úloh vlády.

Zámerom tejto novely je prebrať do slovenskej právnej úpravy tri smernice Rady Európskej únie. Uvedené smernice stanovujú daňové pravidlá pre miesto poskytovania a zdanenia kultúrnych, umeleckých, športových a podobných služieb, špecifikujú minimálne podmienky pre zamedzenie daňovým únikom pri dovoze tovaru a technicky upresňujú niektoré ustanovenia smernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide napríklad o dovoz a miesto zdanenia dodávok plynu, dodávky a dovoz tepla alebo chladu a tiež sprísňujú pravidlá odpočítania dane vo vzťahu k nehnuteľnému majetku. Mnohé z týchto zmien predstavujú len zmeny technického charakteru.

V rámci opatrení na zníženie deficitu verejných financií vládny návrh zákona obsahuje zmeny v sadzbách dane z pridanej hodnoty. S účinnosťou o 1. januára 2011 sa navrhuje dočasné zvýšenie základnej sadzby dane z 19 % na 20 % a zrušenie zníženej sadzby dane 6 % na tzv. predaj potravín z dvora.

Zvýšenie základnej sadzby dane o 1 % je dočasným opatrením, ktorého platnosť končí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3 % hrubého domáceho produktu.

Navrhovanými zmenami sadzieb dane sa zabezpečí zvýšenie daňových príjmov štátneho rozpočtu v roku 2011 o 185,5 mil. eur, v roku 2012 o 196,3 mil. eur a v roku 2013 o 209,3 mil. eur.

Ďakujem pekne za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok