Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, vážený pán minister, už vo faktickej poznámke na včerajšom rokovaní som pripomenul viacerým opozičným poslancom to, čo si zrejme buď úmyselne, alebo neúmyselne nevšimli, že nový zákon prináša 47 a viac zásadných podstatných zmien v troch hlavných oblastiach.

Pravda dnes, keď sa začína ďalší rokovací deň, to opätovne pripomínam. Keď porovnáme prístup k tvorbe nového zákona o výchove a vzdelaní so znením v súčasnosti platného zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov, už z ich názvu, ale aj obsahu je zrejmé, že sa zakladajú na inom ponímaní.

Platný zákon sa nezaoberá tým, o čo sa má výchovno-vzdelávací proces opierať, z čoho má vychádzať, ale prvoradé a výsostné postavenie v ňom má určovanie mechanizmu a systému fungovania jednotlivých druhov a typov škôl.

Z návrhu nového zákona je zrejmé, opakujem, z návrhu nového zákona je zrejmé, že určuje nielen systém školstva, škôl a školských zariadení, ale aj princípy a ciele výchovy a vzdelávania záväzné pre tých, ktorí budú tvoriť nové učebné osnovy, učebnice, ale aj ktorí budú mať možnosť denne vplývať na rozvoj žiakov.

Princípy a ciele predkladaného zákona vychádzajú z potrieb modernej, dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti v európskom kontexte. Kladú vysoké požiadavky na rozvoj potenciálu každého učiteľa, jeho tvorivosť a schopnosť motivovať žiakov a naučiť ich nielen absorbovať potrebné fakty, ale najmä ich spracúvať, využívať pre svoj osobný vedomostný rast, rozvoj a uplatnenie v súlade so svojím potenciálom. Očakávaným prínosom nového zákona je dvojúrovňové poňatie, t. j. štátom určených požiadaviek, ktoré určia na jednotlivých stupňoch vzdelania vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré budú predpokladom uznania ich absolvovania a ktoré zaručia ich prepojenie a nadväznosť bez ohľadu na to, v ktorej škole žiak príslušný stupeň vzdelania absolvoval.

Druhá úroveň, to znamená zohľadnenie miestnych podmienok a tvorivosti učiteľov príslušnej školy bude umožnené v určenom rozsahu, ktorý bude obsiahnutý v školskom vzdelávacom programe. Nový zákon ďalej ustanovuje to, čo sme dlho očakávali. Oficiálne stanovené stupne vzdelania v súlade s medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelania, zahrnujúce aj predškolskú výchovu, čím sa sprehľadní systém ich uvádzania v rámci európskych krajín.

Ďalej cielené ponímanie formovania vzdelávania cudzích jazykov, starostlivosti o nadaných žiakov, výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umožnením viacerých foriem ich vzdelávania, pričom v rámci tejto kategórie rieši osobitne žiakov so znevýhodnením a na základe ich zdravotného stavu a zvlášť potreby žiakov zo sociálne málo podnetného prostredia.

Pojem, o ktorom sa tu minulý rokovací deň hovorilo, humanizácia školy. Humanizáciu života v škole, a teda bližší, osobnejší prístup pedagógov k žiakom, a tým aj zvyšovanie ich motivácie prejavovať sa zlepší postupne znižovanie počtu žiakov v triedach až na takú mieru, ktorá bude prijateľná aj z ekonomického hľadiska.

Prijatím nového zákona sa nutne musí zmeniť doterajší, legislatívnym potrebám už nezodpovedajúci stav, v ktorom sa mnohé náležitosti riadia prostredníctvom vykonávacích alebo rezortných predpisov. Ide pritom o progresívne uplatňované postupy, napríklad maturita, monitorovanie vedomostí žiakov v základnej škole a iné.

Výrazným kladom nového zákona je skutočnosť, že celú oblasť školstva, vzdelávanie, výchovu, poradenstvo a ďalšie služby žiakom a všetkým účastníkom výchovy a vzdelávania poníma komplexne so začlenením nielen škôl, ale aj všetkých školských zariadení do svojho systému ako jeho neoddeliteľnej súčasti. Je potrebné zdôrazniť, že nový školský zákon sa nevytváral v priebehu posledných mesiacov, ako to tu bolo včera konštatované, ale je sformovaný na základe postupne, a pán exminister to dobre vie, postupne pripravovaných a schvaľovaných koncepcií, na tvorbe ktorých sa podieľali aktívni odborníci rezortu školstva, a nielen na ministerstve, ale i z praxe jednotlivých stredných a základných škôl.

Uvediem tie najpodstatnejšie. Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov, tzv. projekt Milénium. Ďalej koncepcia v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy. Koncepcia základného umeleckého vzdelávania. Koncepcia cudzích jazykov v základných a stredných školách. Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže. Koncepcia špeciálno-pedagogického poradenstva a konečne z tých podstatných dokumentov koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe. Opakujem teda, že nie žiadne naháňanie, žiadna narýchlo urobená koncepcia, ale po dôkladnej príprave.

Vážené poslankyne, poslanci, výchovno-vzdelávací proces v základných a na stredných školách je od roku 1990 poznačený celospoločenskými zmenami, ktoré sú podmienené zmenami v oblasti ekonomiky, v kultúrnej, spoločenskej a sociálnej oblasti.

V súvislosti s týmito zmenami objektívne vznikli aj nové požiadavky na vzdelávanie detí a mládeže, ktoré sú základom rozvoja napredovania spoločnosti. Bolo preto prirodzenou potrebou vytvoriť návrh zákona o výchove a vzdelávaní, ktorý odráža uvedené zmeny a ktorý zároveň, a tu chcem pripomenúť, upozorniť, a ktorý zároveň naďalej zachováva národné tradície slovenského školstva rešpektovať jeho jedinečnosť, ktorá vychádza z našej histórie a skúsenosti a zároveň vytvorí podmienky pre zmeny obsahu vzdelávania, organizácie výchovy a vzdelávania a perspektívu pre nasledujúce roky.

Predkladaným návrhom sa vytvorí komplexný zákon o výchove a vzdelávaní od predškolského vzdelávania až po prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania vrátane mimoškolskej výchovy a záujmového vzdelávania. Ak by sme pre krátkosť času zhrnuli niektoré zásadné pozitíva, treba pripomenúť, že problematiku výchovy a vzdelávania v súčasnosti upravujú 4 zákony a vyše 40 vykonávacích predpisov. Tento nový návrh zákona je komplexnou právnou úpravou, ktorá odstraňuje súčasnú nejasnú a nezrozumiteľnú legislatívu a nahrádza ju jedným komplexným predpisom.

Návrh zákona je v súlade s výchovno-vzdelávacími systémami krajín Európskej únie. Je vyššou právnou silou vzhľadom na súčasný stav, ktorý problematiku výchovy a vzdelávania rieši formou vyhlášok a smerníc.

Návrh zákona je reflexiou, premietnutím práva Európskej únie do systému výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Zákon reflektuje prijaté koncepcie, zásady a princípy v jednotlivých oblastiach vzdelávania a výchovy, predovšetkým Národný program výchovy a vzdelávania na najbližších 15 až 20 rokov, dvojúrovňový model vzdelávacích programov, koncepciu vyučovania cudzích jazykov, koncepciu bilingválneho vzdelávania, koncepciu rozvoja nadaných detí, koncepciu špeciálneho pedagogického poradenstva, stratégiu celoživotného vzdelávania, ako bolo včera zdôrazňované, zásadu diferenciácie výchovy a vzdelávania, zásadu zvyšovania kvality vzdelávania, princíp rovnosti v prístupe výchovy a vzdelávania, princíp zodpovednosti jednotlivca za svoje vzdelávanie, princíp rovnosti výchovy a vzdelávania a ich vzájomnej neoddeliteľnosti, princíp slobodnej voľby vzdelávania, princíp plurality, to znamená štátne, verejné, súkromné, cirkevné vzdelávanie, princíp bezplatnosti vzdelávania v štátnych a verejných školách, princíp humanizácie výchovy a vzdelávania.

Nový návrh zákona predstavuje zmenu obsahu vzdelávania a výchovy, pričom vymedzuje povinnosti a práva dieťaťa, povinnosti a práva žiaka, povinnosti a práva rodičov a ich zákonných zástupcov, vymedzuje povinnú školskú dochádzku a jej plnenie, definuje a charakterizuje systém výchovy a vzdelávania a zároveň zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces, to znamená predškolské vzdelávanie, základné, stredné, vyššie odborné vzdelávanie a tak ďalej, umelecké vzdelávanie. Definuje stupne vzdelávania, charakterizuje metódy a formy vzdelávania. V rámci obsahu zavádza štátny, teda rámcový a školský výchovno-vzdelávací program, upravuje hodnotenie žiakov v rámci výchovy a vzdelávania a ukončovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a stupne vzdelávania.

Pretože je druhý rokovací deň a pretože mnohí zabudli to, čo tu odznelo v prvom rokovacom dni, bolo potrebné, aby som niektoré veci pripomenul. Dalo by sa ešte ďalšiu polhodinu pripomínať, ktoré sú kvality, ktoré sú kvalitatívne zmeny nového zákona.

Ešte by som rád reagoval na včerajších predrečníkov. Len z toho som vybral jednu takú zaujímavú myšlienku. Kolegyňa poslankyňa tu hovorila o výmene učiteľov. Že treba vymeniť učiteľov. Ja som teda nepochopil za ktorých, to znamená všetkých tých, ktorí k dnešnému dňu pracovali aktívne, či už sú mladí, strední, alebo už v dôchodkovom veku za nejakých iných. Ja neviem, ale máme na to fakulty, ktoré si myslím, že pripravujú učiteľov v duchu nového zákona, novej koncepcie.

Chcem povedať, že z toho, čo včera odznelo, netreba podceňovať riaditeľov, aké ďalšie prázdniny, ktoré budú musieť stráviť nad zákonom. Riaditelia, učitelia škôl sú schopní veľmi flexibilne a kvalitne realizovať a vniesť do praxe nový zákon. Spoločným menovateľom tohto zákona je, že prináša slobodu, o ktorej sa včera hovorilo často, dáva možnosť realizácie, možnosť tvorivosti, možnosť výberu a participácie a posilňuje autonómiu školy. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok