Takže takto. Program ostane tak napísaný, ako je, a teraz budeme o ňom hlasovať ako o celku, pokiaľ nie sú žiadne ďalšie návrhy. Poprosím teda pani poslankyne a pánov poslancov, aby teraz hlasovali o návrhu programu ako o celku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok