Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja pár slovami prispel k návrhu zákona o službách zamestnanosti a vyjadril niekoľko postrehov k nemu.

Chcem najmä povedať to, že vítam tento predložený návrh zákona, pretože sleduje odstránenie problémov, ktoré vznikajú v praxi v oblasti zamestnanosti. Aj dôvodová správa hovorí o tom, ktoré opatrenia na trhu práce tento zákon podporuje. Je ich tam viac, avšak ja sa budem venovať iba niektorým.

Zaujal ma fakt, že tento návrh sa zameriava na nové formy vzdelávania a prípravy pre trh práce. Predovšetkým to, že by mali vzniknúť tzv. pilotné projekty alebo projekty na regionálnej či národnej úrovni. Spolupráca s úradmi a inštitúciami na tejto úrovni môže pomôcť pri riešení vznikajúcom nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Oceňujem i skutočnosť, že sa znovu navrhuje zaviesť príspevok na presťahovanie sa za prácou. Práve pred chvíľou sme sa o tom bavili, takže ja sa viac k tomu nebudem vyjadrovať. Myslím, že pán Kvorka povedal jasne svoj postoj. Ja ho úplne podporujem. Takže k tomu iba toľko, že cieľom je pomôcť naozaj pri riešení nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v regiónoch, kde chýbajú, a podporuje sa tým aj územná mobilita.

Osobne podporujem aj zvýšenie maximálnej výšky príspevku na dochádzku za prácou z 2-tisíc korún na 3-tisíc korún. Keďže naša ekonomika generuje väčší počet nových pracovných miest, prichádzajú na Slovensko aj zahraniční investori, vytvárajú okrem pracovných miest dobré podnikové sociálne politiky vrátane podnikovej bytovej politiky, tým sa utvárajú aj podmienky a predpoklady na sťahovanie za prácou a tým sa aj inštitút príspevku na presťahovanie za prácou dá využívať vo väčšom množstve ako doteraz. Tento príspevok nemôže byť poskytnutý pri zmene prechodného pobytu, to by mohlo spôsobiť jeho zneužívanie napríklad pri sťahovaní sa z jednej ubytovne na druhú. Ak je v našich schopnostiach vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti pre udržanie zamestnanosti, tak ich vytvárajme.

A tak je z môjho pohľadu zaujímavé úplne nové aktívne opatrenie na trhu práce, a to podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku, ktorý môže pôsobiť vo všetkých sférach hospodárskej, sociálnej či kultúrnej činnosti. Takže okrem sociálnej oblasti, ktorá je prioritná, čiže vytváranie pracovných príležitostí a udržanie pracovných miest, môže mať takýto sociálny podnik aj ekonomický charakter a cieľ, čiže zabezpečenie zisku prostredníctvom predaja produktov a služieb.

Návrh zákona hovorí aj o poskytovaní príspevku na podporu vytvárania a udržiavania pracovných miest v sociálnom podniku prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Myslím si, že charakter a zmysel vzniku takéhoto podniku je v § 50b zrozumiteľný. Zákon vytvorí možnosti pre ďalšie nové opatrenia a je ich viac a bude ich potrebné aplikovať v praxi aj prostredníctvom regionálnych inštitúcií a úradov práce. Chcel by som vyzdvihnúť novoupravené opatrenie týkajúce sa podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorého cieľom je odstrániť niektoré bariéry pre tvorbu pracovných miest pre túto skupinu ľudí cez absolvovanie prípravy formou školenia a prípravou na prácu, ktoré bude financovať úrad. Všetky opatrenia budú slúžiť pre zlepšenie ich pracovnej integrácie. Čo sa týka vzťahu zamestnávateľov k tejto skupine občanov, tak zákon obsahuje i niekoľko pozitívnych zmien v ich prospech, ktoré by mohli motivovať, aby zamestnávatelia zamestnávali i občanov so zdravotným postihnutím.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, záverom môjho vystúpenia by som chcel poďakovať ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, že pripravilo do Národnej rady uvedený návrh zákona o službách zamestnanosti. Je to ucelený materiál, ktorý v prípade, že sa bude uplatňovať v praxi, pomôže mnohým skupinám obyvateľstva, ale zastaví aj prehlbovanie regionálnych rozdielov z hľadiska zamestnanosti, nezamestnanosti a produktivity práce.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok