Ďakujem pekne. Pán predseda, pod bodom 65 je zaradený návrh na prijatie uznesenia Národnej rady, ktorým žiada vládu, aby predložila správu o výstavbe diaľnic a rýchlostných komunikácií. Ja chcem len pre upresnenie, ako budeme prerokovávať tento bod, preto, lebo ak my schválime tento bod do rokovania Národnej rady, tak v tom prípade vláda je do 30 dní povinná predložiť Národnej rade správu a potom Národná rada o tejto správe bude diskutovať, aby sme si to hneď pri schvaľovaní programu vysvetlili, ako budeme procedurálne ďalej postupovať.

Takže zaradením tohoto bodu programu začne plynúť 30-dňová lehota pre vládu, v ktorej lehote predloží návrh do parlamentu, a na najbližšej schôdzi o tomto bode programu budeme rokovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok