Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, vážený pán podpredseda vlády, predkladám pozmeňujúci návrh poslancov Rafaela Rafaja, Rudolfa Pučíka a Petra Dubravaya k predloženému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.

K čl. I bod 4:

„V bode 4 v § 9 ods. 1 sa slová „v dňoch pracovného pokoja“ nahrádzajú slovami „v sobotu“.“

Poznámka pod čiarou bodka zo 7a sa vypúšťa.

Pôvodná úprava predvádzania obvineného v ústave používala zaužívaný pojem deň pracovného voľna, ktorým sa odlišovali dni určené v zákone od štátnych sviatkov, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktoré neboli uvažované ako dni, kedy sa budú obvinení predvádzať. Obmedzenie predvádzania na pracovné dni a dni pracovného voľna v určenom časovom rozpätí malo za cieľ eliminovať neefektívne využívanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, keď napriek minimálnemu záujmu zo strany oprávnených osôb, pred ktoré je možno obvineného v ústave predviesť, bolo potrebné veliť do služby príslušníkov zboru plniacich určené úlohy spojené s úkonmi pri predvádzaní a počas sobôt a nedieľ, kedy im patrí príplatok za službu. Zakomponovaním slovného spojenia „a v dňoch pracovného pokoja“ do vládneho návrhu sa kontraproduktívne a v rozpore so sledovaným zámerom rozširuje rozsah predvádzania aj na štátne sviatky ako dni pracovného pokoja.

Návrh znenia § 9 ods. 1 odstraňuje neodôvodnené dopady na štátny rozpočet a eliminuje nárast nadčasových hodín príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Ďalej k čl. I bod 7:

„V bode 7 v § 12 ods. 7 posledná veta znie: „Kompenzačná miestnosť neslúži na ubytovanie obvineného a musí spĺňať požiadavky na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom.“.“

S poukázaním na prvú vetu ustanovenia vládneho návrhu v § 12 ods. 1 je zrejmé, že úprava kompenzačnej miestnosti bude vyžadovať použitie nerozbitných hladkých materiálov bez hrán eliminujúcich možnosti ublíženia si na zdraví a je preto logické, že táto miestnosť nemôže mať okno a tým spĺňať kritériá na denné osvetlenie. Zbor väzenskej a justičnej stráže v súčasnosti nedisponuje priestormi, ktoré by umožňovali takéto miestnosti budovať v priestoroch so stropnými svetlíkmi, ktoré by takto boli vhodné. Navrhované znenie umožní vybudovanie bezpečnostného priestoru, kde si nemožno spôsobiť ujmu na zdraví.

Ďalej k čl. I. 12 bod:

„V bode 12 v § 21 ods. 1 sa za slovo „právo“ vkladá slovo „najmenej“.“

Zámerom návrhu je za ustanovených podmienok regulovať právo obvineného na telefonovanie na nevyhnutnú mieru, obdobne ako je to pri korešpondencii. Vzhľadom na prezumpciu neviny obmedzenia vyplývajúce z výkonu väzby u nekolíznej väzby a najmä pri umiestnení obvineného do oddielu so zmierneným režimom telefonovanie postačuje regulovať prevádzkovým poriadkom v telefónnych automatoch, resp. ústavným poriadkom. Navrhovaná úprava umožní podrobnejšie rozpracovanie realizácie práva telefonovať s prihliadnutím na diferencovaný výkon väzby.

Ďalej k čl. I. 14 bod:

„Bod 14 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 14, ktorý znie:

14. V § 22 ods. 2 znie: „Zakazuje sa v balíku adresovanému obvinenému zasielať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy, omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory a iné obdobné látky, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby alebo ohrozenia bezpečnosti v ústave. Ďalej je zakázané v balíku zasielať akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za zdraviu škodlivé potraviny v zmysle osobitného predpisu, alebo ktoré sa nimi môžu prepravovať v balíku cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, napríklad zaváraním v sklenených, plastových alebo kovových obaloch, sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne.“ .“

Návrh odstraňuje nedostatok, keď obsah balíka je v ustanoveniach vymedzený nejednoznačne a nedostatočne. V prípade ponechania práva obvineného na prijatie potravinového balíka budú pretrvávať problémy vyplývajúce z negatívneho vymedzenia obsahu balíka, ktoré je v súčasnosti značne nepresné a nepostihuje dostatočne rozsah rizikových predmetov, ktoré je potrebné z obsahu balíka vylúčiť. Preto sa navrhuje vymedzenie obsahu balíka tak, aby bola zabezpečená potravinová bezpečnosť a protiepidemická, otázka epidémie, starostlivosť v ústavoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi v oblasti zdravia ľudí, prepravy a predaja potravín a podobne, ako aj bezpečnosť osôb manipulujúcich s balíkmi pred hrozbou nástražných výbušných systémov a pred prienikom drog do ústavov.

Ďalej, k článku 1, bod 29:

„Bod 29 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 29, ktorý znie: V § 32 ods. 9, znie: „Obvinený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami a nesmie vykonávať práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami. S inými nebezpečnými látkami môže obvinený pracovať iba vo výnimočnom prípade pod dohľadom príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru.“.“

K tomu je poznámka pod čiarou, bod 22c, ktorá znie: „Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.“

Návrh smeruje k tomu, aby v určených prípadoch mal obvinený možnosť pracovať s niektorými nebezpečnými látkami, ktorými sú podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch aj niektoré bežne dostupné chemické prípravky používané v praxi, napríklad pri čistiacich prácach alebo pri bežnej údržbe. V prípade, že uvedené nebude upravené, bude musieť zbor zadávať čistiace práce a bežnú údržbu tretím osobám alebo navŕšiť tabuľkové miesta o zamestnancov zboru, ktorí budú tieto činnosti realizovať.

K článku 1, bod 35:

„V bode 35 v § 40 sa vypúšťa ods. 2. Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako 2 až 8.“

Ide o úpravu vzhľadom na nadbytočnosť vo vzťahu k stanovenej lehote na uloženie disciplinárneho trestu v § 40 ods. 7.

K článku 1, bod 36:

„V bode 36 bude v § 40, § 40b ods. 2 sa slová „§ 40 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 4“.“

Ide o legislatívnotechnickú úpravu spojenú s návrhom vo vzťahu k § 40 ods. 2.

K článku 1, bod 39:

„Bod 39 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 39, ktorý znie: V § 40 ods. 2 znie: „Disciplinárny trest sa zahladí, ak obvinený po dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje povinnosti a o zahľadenie požiada. Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov popri sebe, nemožno ich zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie disciplinárneho trestu podľa tohto odseku, ak bol uložený.“.“

Predkladaný návrh vychádza zo skutočnosti, že uloženie disciplinárneho trestu je krajným opatrením a previnenia obvineného, aj opakovane, možno riešiť iným spôsobom, napríklad dodržiavanie poriadku a disciplíny je podmienené povolením držania vlastného televízneho prijímača a podobne. Navrhnutým znením s takzvaným automatickým zahladzovaním po uplynutí doby sa znevýhodňujú obvinení, ktorí si po celý čas od potrestania riadne plnia svoje povinnosti oproti tým, ktorí ich môžu sústavne porušovať, ale sú voči nim vyvodzované iné opatrenia ako disciplinárne potrestanie.

Konečne článok 1, bod 48:

„Bod 48 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 48, ktorý znie: „V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písm. a). Doterajšie písm. b) až e) sa označujú ako a) až d).“.“

Disciplinárne konanie s príslušnými špecifikami je podrobne upravené zákonom o výkone väzby.

Pán predsedajúci, skončil som.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok