Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení členovia vlády, prvá interpelácia je adresovaná ministrovi školstva Slovenskej republiky.

Vážený pán minister, vo veci zmeny systému maturitných skúšok sa na vás obraciam nasledovnými otázkami:

1. Na základe akej odbornej analýzy bol pripravený návrh na vašom ministerstve o zmene systému maturitných skúšok, konkrétne o zrušení ich rôznych úrovní?

2. V akej forme bola realizovaná odborná diskusia s predstaviteľmi pedagogickej obce a zrušenie rôznych úrovní maturitných skúšok?

3. Aký bol názor pedagogickej obce v rámci odbornej diskusie na váš návrh?

4. Aký je postoj Štátneho pedagogického ústavu k vášmu návrhu?

Druhá interpelácia je adresovaná ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vážený pán minister, vo veci zmien v systéme zdravotnej starostlivosti sa na vás obraciam s nasledovnými otázkami:

1. Prečo bolo potrebné zaviesť pri návšteve odborného lekára povinné odporúčanie od obvodného lekára?

2. Prečo si myslíte, že zbytočná strata času na strane pacientov, ako aj navýšenie byrokratických povinností lekárov je v súlade s požiadavkami spoločnosti o modernizácii a zjednodušení systému zdravotnej starostlivosti?

Posledná, čiže tretia interpelácia je adresovaná ministrovi vnútra Slovenskej republiky.

Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán minister, váš rezort pripravuje návrh novely zákona o občianskych združeniach, ktorý bude obsahovať prísnejšie kritériá fungovania týchto organizácií. Nakoľko konkrétne prvky sú zamerané jednoznačne proti týmto organizáciám, obraciam sa na vás s nasledovnými otázkami:

1. Koľko neziskových organizácií v roku 2007 zneužilo súčasnú legislatívu preukázateľným spôsobom?

2. Aká škoda pre rozpočet Slovenskej republiky v roku 2007 je spôsobená neziskovými organizáciami zneužívajúcimi súčasnú legislatívu?

3. Považujete neziskové organizácie, civilnú sféru, tretí sektor za nebezpečnejšie prvky pre našu spoločnosť ako napríklad prvky organizovaného zločinu?

4. Plánujete v blízkej budúcnosti pripraviť prísnejšiu legislatívu aj pre podporu boja proti organizovanému zločinu alebo napríklad proti násiliu v domácnosti?

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok