Ďakujem za poznámku. Ja by som chcel takisto doplniť pána ministra. Ale takisto sa chcem spýtať, prečo neboli zverejnené niektoré zmluvy už dávnejšie. A myslím si tiež, že, ale to reagujem, samozrejme, aj na predrečníka, resp. nemôžem naňho reagovať, ale chcem povedať, podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, podľa § 10 ods. 2 písm. c) porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácií, ktoré sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu. A ja sa vás chcem takisto spýtať, prečo ste vy nezverejnili mnohé zmluvy, najmä keď ide o majetok štátu. Takže ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok