Áno, pani Vaľová, ona ma pochválila.

Čo naozaj veľmi negatívne ovplyvňuje hospodárenie Sociálnej poisťovne, to je vysoké čerpanie v súvislosti s priznanými predčasnými dôchodkami. Predčasný dôchodok má plniť inú funkciu, teda funkciu straty príjmu poistenca vo veku blízko dôchodkového veku, a nie formu prilepšenia, napr. k inému, teraz poviem, štátnemu príjmu či príjmu z verejných zdrojov. To považujem za luxus. A štát by nemal tolerovať takéto zneužívanie dôchodkového systému. Myslím, že nikto neprotestuje z tých, ktorých sa to týka, lebo ani sa tomu nečudujem. Nebýva totiž zvykom, aby aj v iných oblastiach ľudia protestovali, keď majú z toho profit, či sú to dotácie alebo štátna pomoc, alebo iné formy takejto podľa môjho názoru nenáležitej výhody zo strany štátu. Aj stanovená hranica 2 roky pre predčasný dôchodok sa mi zdá logická, keďže sa predlžoval dôchodkový vek o dva roky. Čiže polemizovať sa dá, či sú tu správne 2 roky alebo by to malo byť nejaké iné číslo, ale prosím. V duchu predchádzajúcich slov je podľa môjho názoru správne, že by nemal byť súbeh predčasného dôchodku a výkonu zárobkovej činnosti, minimálne nie z verejného sektora. Tento princíp alebo zásada by tiež mala byť zavedená i v prípade výsluhových dôchodkov. Je totiž vrcholne nespravodlivé, ak sa chudobní a pracujúci skladajú na benefity tohto druhu tým, ktorí na to vôbec nie sú odkázaní. A, samozrejme, je to plytvanie verejných zdrojov.

No a posledná oblasť, to je tá tretia, kde zásadne nesúhlasíme. A to sú dôvody, pre ktoré nebudeme hlasovať za tento vládny návrh zákona. Ale teraz priznám sa, že v niektorých veciach ma môže pani ministerka opraviť, pretože ak je dohoda v koalícii alebo teda už vo výbore sociálnom prešli nejaké pozmeňujúce návrhy, ak budem o nich hovoriť, že už ste sa dohodli, tak beriem to späť.

Ale napr. návrh odpustenia penále. Návrh odpustenia penále teraz za obdobie pred 1. januárom 2007 pre fyzické i právnické osoby, ak zaplatia do 31. januára 2008, dlžné poistné na dôchodkové sporenie, považujem za anarchiu. Dámy a páni, naozaj tento mimoriadny inštitút sa robí raz za dlhé obdobie, keď sa napr. mení zásadne systém, menia sa zásadne pravidlá hry alebo režim. Hovorí sa tomu aj generálny pardon či amnestia, a to vtedy, keď je napr. zvolený prezident, ale nie vtedy, keď nastúpi nový generálny riaditeľ. Prosím vás, to jednoducho v danej situácii je facka tým zodpovedným a poctivým, ktorí platia. A teraz im vlastne povieme, je lepšie, keď nebudeš platiť, veď keď sa dostane osoba blízka k tebe nejakým spôsobom, nakoniec veď nemusíš vôbec zaplatiť.

Rovnako nesúhlasíme so znižovaním kontroly nad Sociálnou poisťovňou návrhmi, ktoré v tomto smere oslabujú kompetencie nás, Národnej rady, vlády či ministerstva financií, alebo aj návrhmi, ktoré znižujú nároky a štandardy napr. na členov dozornej rady, že už nemusí mať odborné predpoklady, ako je to dnes. Dokonca sa navrhuje, že hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne nemusí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s takýmto zameraním. No neviem teraz, či Sociálna poisťovňa už má hlavného kontrolóra alebo stále ho nemá. Ak ho nemá, tak je to už pomaly 9 mesiacov, čo ho nemá. Toto by malo podľa môjho názoru trápiť pani ministerku. A generálneho riaditeľa by malo trápiť toto, a nie DSS-ky. Pri takejto úprave kvalifikačných predpokladov hlavného kontrolóra mi napadá, a teraz sa páni zo Smeru neurazte, naozaj či nečakáte po tejto úprave, že už vlastne ten človek je pripravený, len čaká, kým schválite túto novelu zákona tak, ako to potrebujete.

To, o čom som teraz hovoril, boli návrhy do zákona o sociálnom poistení, to znamená 1. pilier, ale my nesúhlasíme s návrhmi na zmenu aj v 2. pilieri.

Za zásadnú zmenu považujeme zmenu podmienok na vyplácanie dôchodku z dôchodkového sporenia. A tu som pri tom predĺžení doby sporenia z 10 na 15 rokov. Keď pri 1. pilieri to bola banálna zmena, pri 2. pilieri je to fatálna zmena, zásadne zmeniť uprostred hry pravidlá. Pani Vaľová, môžete študovať zoznamy ďalších, nie tých, ktorí tam nie sú, ale ktorí z toho 2. piliera pravdepodobne vystúpia len preto, že ste to urobili pre nich nevýhodným. Doteraz to bolo nevýhodné pre ľudí, ktorí mali po päťdesiatke. Teraz sa v tej množine objavia aj takí, čo majú pred päťdesiatkou, takou „drobnou“ zmenou, ak nechcú sa dostať do situácie, že budú síce poberateľmi dôchodku z 1. piliera, ale na ten dôchodok pomerný z 2. si budú musieť počkať, až splnia tú druhú podmienku. Aj to vysvetlenie teraz v dôvodovej správe považujem za absurdné, lebo je tam len pár slov. A je tam napísané, že je to v súvislosti s predĺžením obdobia dôchodkového poistenia. Prosím vás, veď to absolútne nijako spolu nesúvisí. Buď je to u toho, čo to písal, nedorozumenie alebo ten tomu vôbec nerozumie. Dámy a páni, veď tieto podmienky nemajú žiadnu vzájomnú súvislosť, aby ich bolo treba zosúlaďovať. Doplnkové dôchodkové poistenie má podmienku sporenia päť rokov. Ale, samozrejme, na základe podmienky 10 rokov sporenia sa ľudia rozhodovali, či je alebo nie je pre nich výhodné vstúpiť do 2. piliera. Ak to však bol od vás zámer, že takto zmeníte 10 rokov na 15, tak to je podraz. Inými slovami, nie pre správanie DSS-iek, ale vašou zmenou pravidiel počas hry sa stane zotrvanie v 2. pilieri nevýhodné pre ďalšiu veľkú skupinu sporiteľov, a to nie preto, že by sa ich úspory nezhodnocovali, ale preto, že sa ku nim niekoľko rokov nebudú môcť dostať. Ak toto bol váš úmysel, že vyrobíte ďalšiu skupinu „oklamaných“, preto návrh zákona s takýmito zmenami nemôžeme podporiť. Je to určite aj retroaktívne. A ja predpokladám, že kolegovia právnici sa vyjadria aj k tej ústavnoprávnej dimenzii tohto problému a že tento zákon ak by prešiel s takými zmenami, ako navrhujete, tak skončí na Ústavnom súde.

Ďalšia zásadná zmena je v prechodnom ustanovení. Je to bod 92, možnosť vystúpiť z 2. povinného piliera pre všetkých sporiteľov. Už to síce nie je lákanie na výplatu nasporených peňazí, toto vaše správanie mi vtedy pripomínalo nebankové subjekty, z toho ste cúvli, ale v dôvodovej správe falošne hovoríte, že umožňujete vystúpiť tým, pre ktorých je to nevýhodné. Ja to považujem za zavádzanie. A je to skôr chaos v dôchodkovom systéme, pretože vy búrate alebo sabotujete to, čo funguje. Vy rozširujete množinu tých, pre ktorých je to nevýhodné, miesto toho, aby ste túto množinu zmenšili. Ako by to malo byť? No jednoducho. Doba sporenia v 2. pilieri by sa nemala predlžovať, ale naopak, skracovať, skrátiť z 10 na 5 rokov. To je riešením alebo zmenšením vášho alebo nášho spoločného problému. Ale vy problémy, ja si myslím, skôr zväčšujete. A že to bude stáť milióny a zbytočné, na to reagovala pani poslankyňa zo Smeru tu v prvom rade. Ona tu teraz nie je. Ja som jej meno zabudol. Keď som hovoril v prvom čítaní, že to bude stáť milióny, no tak som myslel aj na to poštovné už teraz nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj v DSS-kách, ale aj na tú reklamnú kampaň. Veď predsa je v záujme DSS-iek, aby apelovali na svojich klientov, že je lepšie tam zostať, príp. na tých nových, pre ktorých vytvárate priestor, že už to nebude povinné. A ich vraciate do povinného 1. piliera alebo len nás vraciate do starých problémov, ktoré sme mali v minulosti a boli oveľa väčšie, jednoducho nebude to zadarmo. A nebude to zadarmo ani pre vládu. Veď určite aj nakoniec to všetko, čo doteraz robila vláda, tak nebolo zadarmo, ak spochybňovala 2. dôchodkový pilier. V konečnom dôsledku to ale nezaplatí vláda, zaplatí to sporiteľ. A v tomto duchu je vaše vládnutie veľmi drahé, aj keď teraz nemyslím na taký širší kontext schvaľovania zdravotníckych zákonov, že tu hrozia medzinárodné arbitráže, nemyslím to v kontexte výstavby diaľnic za cenu, ktorá určite nebude primeraná. Zaplatia to iné vlády, pretože, samozrejme, dôsledky takýchto krokov prekračujú horizont vášho volebného obdobia.

Zásadne nesúhlasíme, aby ste zasa ďalej na úkor slabých, sociálne slabších šetrili na svoje populistické návrhy. Už nechcete za každú cenu vylúčiť matky, rodičov na materskej dovolenke na jednej strane, a môžu zostať v 2. pilieri, ak sa tak rozhodnú, ale stále šetríte na nesprávnom mieste, presnejšie, na rodinách s deťmi. To už spomenula moja kolegyňa Klára Sárközy, o tom rodičovi, ktorý sa stará, ošetruje choré dieťa a sám by ochorel, tak stráca nárok na nemocenskú dávku, pretože návrh, ktorý ste do parlamentu predložili, je to zmena oproti súčasnému stavu, čo ja považujem za nespravodlivé, antisociálne. A ak chce Sociálna poisťovňa šetriť, tých možností je neúrekom aj v rámci inštitúcie, ale aj mimo rezortu sociálnych vecí. Fond Národného majetku je vo vašich zámeroch úplne zbytočná inštitúcia. To je plytvanie peňazí tejto vládnej koalície, pretože privatizovať neplánujete. A tých 150 mil. – 160 mil. korún, ktoré na budúci rok bude táto inštitúcia vás stáť, ste mohli pokojne venovať Sociálnej poisťovni. A neboli by ste odkázaní na také necitlivé zásahy, že chcete šetriť práve na tých, ktorí si to nezaslúžia.

Mám v tejto súvislosti jeden pozmeňujúci návrh. Samozrejme, podporujeme tie návrhy, ktoré pani kolegyňa Radičová predložila, ktoré sú reakciou na vami navrhnutú novelu. Ešte jeden, ktorý sa tam nespomína, je návrh, že chcete znížiť budúci dôchodok rodičom, ktorí sa počas materskej dovolenky starali o svoje deti. Vláda im chce obdobie starostlivosti o deti prekvalifikovať tak, že sa ich osobný mzdový bod vo výške 0,6 nebude započítavať. Toto rovnako považujem za „šetrenie“, ale na nesprávnom mieste, dámy a páni.

Z uvedených dôvodov nebudú poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie za tento vládny návrh zákona hlasovať.

No a ten pozmeňujúci návrh prečítam. Navrhujem v § 293v vypustiť odsek 2.

Ustanovením v odseku 2 sa navrhuje, že osobný mzdový bod v hodnote 0,6 za dobu materskej dovolenky získanú do 31. decembra 2003 nepatrí. To znamená, že sa znižujú rodičom, ktorí sa starali o deti počas materskej dovolenky, ich budúce dôchodkové nároky za toto obdobie. Navrhujem toto ustanovenie vypustiť. Ďakujem za pozornosť, dámy a páni.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok