Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, vážená pani spravodajkyňa, chcem vo svojom vystúpení poukázať na dôvody a ciele, prečo terajšia vládna koalícia pristúpila k novele zákona o sociálnom poistení, aké boli hlavné dôvody a ciele, aby sme k tomuto dosť náročnému kroku sa venovali pomerne dlhú dobu.

Chcem úvodom uviesť, že hlavný dôvod bolo stabilizovať dôchodkový systém u nás, stabilizovať 1., stabilizovať ale aj 2. systém, a vytvoriť také podmienky, aby sme nemuseli často prikročiť k novelizácii tohto základného zákona. Viem, že aj petícia, aj názory sú na to, že skôr naším výsledkom bude destabilizácia. Ale chcem zdôrazniť, že nie je tomu tak. A myslím si, že po dôkladnej analýze už prijatých jednotlivých pozmeňujúcich návrhov dospejete k tomu, že skutočne ten dôvod stabilizácie a odstránenia niektorých nedostatkov bol hlavný a určujúci. Predsa len však uvediem, že naším cieľom bolo aj stabilizovať hlavne 1. pilier, teda Sociálnu poisťovňu, a to z toho dôvodu, že vytvorením 2. piliera vytvoril sa významný deficit, ktorý každoročne narastá v Sociálnej poisťovni, a výplata aktuálnych dôchodkov je to najdôležitejšie, čo terajších ľudí a terajších dôchodcov zaujíma. Vieme, že riešenie, ktoré je do roku 2010, z privatizácie SPP je riešením, ktoré je dočasné. A preto sa musia vytvoriť aj viaceré legislatívne, ale aj finančné mechanizmy, aby ten systém bol vyvážený, ale aby bol aj dostatočný pre terajšie a hlavne aj pre budúce obdobie.

Druhý dôvod, ktorý sme my videli aj dá sa povedať v Ľudovej strane – HZDS trošku možno viacej, bol ten, že sa nám zdalo, že na to, aby ten princíp v dôchodkovej našej sústave bol všeobecne akceptovaný a aby bol vyvážený, je potrebné zaviesť opäť dobrovoľnosť v tomto systéme, v určitých aspektoch dočasnú, príp. trvalú, aby nikto nemal dôvod si myslieť, že do systému bol vtlačený povinne, násilne a nie je zabezpečená dokonca ani garancia v takom rozsahu, ako si to predstavujú. Takže, ako ukážem v ďalšom, je to jeden tiež z dôležitých bodov.

Chcem však pripomenúť, že tieto základné princípy boli dosiahnuté konsenzom v koaličnom tábore, v jednotlivých koaličných táboroch, v stranách. To znamená, že nič nebolo robené, ako už sa tuná, ale aj v médiách zdôrazňuje, pod nejakým tlakom, diktátom alebo nejakým kupčením alebo mechanizmami, ktoré majú pejoratívny charakter. Chcem povedať, že všetky aj pozmeňujúce návrhy, ktoré vychádzajú z radov koalície, boli konzultované s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to tak, aby tie návrhy boli správne akcentované, aby všetky okolnosti a všetky legislatívnotechnické aspekty boli správne dodržané.

Chcem ešte v neposlednom rade povedať, že viaceré body, ktoré sú novelizované aj z našej strany, zo strany Ľudovej strany – HZDS, spĺňajú aj požiadavky opozičných strán, teda strán, ktoré tiež mali svoje dôvody na to, aby urobili niektorú korekciu v terajšom fungujúcom systéme. Preto som rád, že mnohé body budú prijaté, tak ako ich chápe a ako ich dokonca predkladá aj opozícia. Takže predpokladám, že to vytvára dokonca systém stabilnejší, funkčnejší aj do ďalšieho budúceho obdobia.

Škoda, že takéto dôležité zákony hlavne v systémoch, ktoré sa dotýkajú všetkých nás a ktoré majú dlhodobý alebo trvalý charakter, ako je aj dôchodkový systém, sa neprijímajú, ako už to bolo hovorené dokonca, ústavným zákonom. Ale tam by už pri tvorbe systému, ale hlavne pri zásadných zmenách musela byť, ako som už spomínal, súhra a takisto aj pri hlasovaní koalície a opozície.

Aby som si splnil tú hlavnú povinnosť, keď dovolíte, prednesiem svoj posledný pozmeňujúci návrh alebo pozmeňujúce návrhy, ktoré sa dotýkajú tejto novely, a potom sa budem venovať niektorým bodom, ktoré sú už zakomponované v spoločnej správe.

Takže chcem predložiť tento pozmeňujúci návrh.

K čl. I.

Po prvé. Bod 9 sa vypúšťa. Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 10 až 160.

Po druhé. Bod 15 sa vypúšťa. Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 16 až 160.

Po tretie. Bod 24 znie: „V § 33 ods. 2 sa v prvej vete slová „bola dobrovoľne“ nahrádzajú slovom „bola“ a vypúšťa sa druhá veta.“

Po štvrté. Za bod 28 sa vkladá nový bod 29, ktorý znie: „29. V § 48 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.“ Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 29 až 160.

Po piate. Bod 29 znie: „29. V § 49 ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.“

Po šieste. Bod 33 znie: „33. V § 57 odsek 1 znie: „Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak a) poistenec nemá v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 ods. 1 a 2 vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, b) dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia alebo c) dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky; nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci kalendárny deň.“.“

Po siedme. V bode 36 § 60 ods. 4 sa slová „z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %“ nahrádzajú slovami „a to až do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku“.

Po ôsme. Bod 43 znie : „43. V § 67 odseky 1 a 2 znejú:

Odsek 1: „Poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, b) chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.“

Odsek 2: „Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, b) chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 0,6 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.“.“

Po deviate. Za bod 43 sa vkladá nový bod 44, ktorý znie: „44. V § 68 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.“ Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 44 až 160.

Po desiate. V bode 63 § 81 ods. 1 sa v prvej vete slová „starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok“ nahrádzajú slovami „výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku“.

Po jedenáste. V bode 75 § 112 ods. 8 sa za slová „starobného dôchodku“ vkladajú slová „a predčasného starobného dôchodku“.

Po dvanáste. Bod 76 sa vypúšťa. Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 77 až 160.

Po trináste. Bod 144 sa vypúšťa. Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 145 až 160.

Po štrnáste. V bode 160 § 293t sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Po pätnáste. V bode 160 sa vypúšťa § 293y. Súčasne sa vykoná legislatívnotechnická úprava v označení § 293z až § 293am súvisiaca s vypustením § 293y.

K čl. VIII.

V čl. VIII sa vykoná legislatívnotechnická úprava v súvislosti s prečíslovaním novelizačných bodov v čl. I.

Odôvodnenie.

K čl. I.

K bodom 1, 2, 7 až 15. Z právnej úpravy podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok navrhovanej vo vládnom návrhu zákona navrhujem v bode 8 vypustiť podmienku skončenia zamestnania a vyplácania predčasného starobného dôchodku nepodmieňovať nevykonávaním zárobkovej činnosti. Táto skutočnosť sa premieta následne v bodoch 1, 2, 9 až 15.

K bodom 3 až 6. Navrhujem, aby sa na vznik nároku na nemocenskú dávku spočítavalo obdobie povinné a dobrovoľného nemocenského poistenia. Z dôvodu, aby nedochádzalo k zneužívaniu systému nemocenského poistenia, spresňujem situácie, v ktorých sa nemocenská dávka určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

K bodu 7. Vzhľadom na to, že od 1. januára 2004 je možné podľa zákona o sociálnom poistení priznať iba jeden druh invalidného dôchodku, navrhujem, aby obdobie poberania invalidného dôchodku sa hodnotilo ako obdobie dôchodkového poistenia všetkým poberateľom invalidného dôchodku a nielen poberateľom invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v prípadoch, ak poberateľ invalidného dôchodku nie je zárobkovo činný. Súčasne navrhujem, aby sa obdobie poberania invalidného dôchodku započítavalo do obdobia dôchodkového poistenia len do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.

K čl. VIII. Navrhujem legislatívnotechnickú úpravu spočívajúcu v prečíslovaní novelizačných bodov, ktoré majú nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov.

Chcel by som vás ešte, pani spravodajkyňa, poprosiť, aby o jednotlivých bodoch sa hlasovalo samostatne, lebo majú možno iný obsah a podporu v pléne trošku aj iného charakteru, ako to bolo prezentované. Ďakujem.

Takže v ďalšej časti svojho vystúpenia chcel by som sa zastaviť pri niektorých otázkach, ktoré som avizoval, hlavne pri otázkach, ktoré boli snahou o koaličnú zhodu a o prezentovanie tých bodov tak, aby boli prejavom vôle všetkých troch politických strán. Aj hovorím o otázkach ešte prispenia určitého aj opozície.

Chcem sa dotknúť starobného dôchodkového sporenia v 2. pilieri za mamičky a opatrovateľov, pretože bol to bod, ktorý bol kontroverzný. Ako viete, v princípe slobody, demokratickosti a dobrovoľnosti budú môcť tieto skupiny si vybrať či už 1. alebo 2. pilier podľa vlastného rozhodnutia. A určia si, kde tie ich odvody budú smerované.

Chcem ešte zdôrazniť, že 2. pilier sa na obdobie prvého polroka v roku 2008 otvoril úplne, to znamená, možno doň vstúpiť a vystúpiť podľa rozhodnutia či už sporiteľov alebo poistencov v 1. alebo 2. systéme tak, ako prehodnotia svoju momentálnu situáciu a sa rozhodnú. Pokladáme to za veľmi dôležitý a rozhodujúci aspekt okrem garancií, o ktorých budeme ešte hovoriť k tejto novelizácii zákona. Chcem uviesť, že tieto body sú prezentované v spoločnej správe, takže bližšie sa k nim vyjadrovať nebudem.

K tomu predčasnému starobnému dôchodku chcem uviesť, že bola tam snaha, aby to nebolo limitované dvomi rokmi pred dátumom nároku na starobný dôchodok. Avšak vzhľadom na finančnú náročnosť, ale aj na možnosť určitých špekulácií alebo, dajme tomu, nie príliš serióznych počinov sme sa rozhodli o období dvoch rokov. A v tejto dobe budú mať nárok naň tí, čo zo zdravotných dôvodov alebo z určitých organizačných dôvodov na pracovisku musia svoju zdravotnú a dôchodkovú situáciu riešiť týmto spôsobom.

O invalidoch bolo už tuná hovorené. Takže chcem len zdôrazniť, že invalidi budú poistení len v 1. pilieri. Takže Sociálna poisťovňa bude platiť len za nich do 1. piliera. Pokladáme to za riešenie, ktoré je, možno aj bolo tu už prediskutovávané, sporné alebo nie príliš jednoznačne prijímané. Avšak narazili sme na zložitosť aj samotnej legislatívnej úpravy v tomto zákone, náročnosť časovú, ale aj vzájomnej väzby. A chceli sme odstrániť tú skutočnosť, aby niektorí invalidní dôchodcovia, hlavne pri tom transferi, nemali nižšie dôchodky, ako keby poberali starobný dôchodok. Myslím si, že je to dôvod, aby sa aj takéto riešenie uplatnilo v tejto novele.

Chcem ešte však uviesť, že od 1. januára 2004 zákon o sociálnom poistení umožňuje všetkým poberateľom invalidného dôchodku pracovať bez akéhokoľvek obmedzenia a bez vplyvu na výplatu invalidného dôchodku. Pracujúcim poberateľom invalidného dôchodku transfer navyšuje zárobky pre výpočet budúceho starobného dôchodku, čím môže dochádzať k situácii, že poberateľ invalidného dôchodku môže mať vyšší starobný dôchodok ako zdravý poistenec s rovnakými zárobkami a s rovnakou dĺžkou obdobia dôchodkového poistenia. Túto skutočnosť nemožno hodnotiť inak ako deformáciu súčasnej právnej úpravy. A odstránenie transferu nebude mať negatívny dopad na výšku budúceho starobného dôchodku invalidného poistenca, pretože je chránený úpravou navrhovanou vo vládnom návrhu. Ochrana poberateľov invalidného dôchodku, ktorí popri poberaní tohto dôchodku vôbec nepracujú alebo dosahujú nižšie zárobky, než aké dosahovali pred vznikom invalidity, spočíva v tom, že budúci starobný dôchodok nesmie byť vymeriavaný s nižších zárobkov, než z tých, z ktorých bol vymeraný invalidný dôchodok, t. j. starobný dôchodok bude vypočítaný zo zárobkov, ktoré dosahovali ako zdraví poistenci. Druhá ochrana spočíva v tom, že ak starobný dôchodok bude nižší ako vyplácaný invalidný dôchodok, naďalej sa bude vyplácať vyšší invalidný dôchodok, a to aj po dovŕšení dôchodkového veku. Poberateľ invalidného dôchodku, ktorý je sporiteľ a bude vykonávať zárobkovú činnosť, bude zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti aj po odstránení transferu. Myslím si, že určité vysvetlenie dá k tomu aj pani ministerka.

Takže ja by som sa zastavil ešte pri bodoch, ktoré boli v podmienkach nášho predsedu Vladimíra Mečiara, ktoré sa nerealizovali v takom rozsahu alebo teraz v tomto čase, ako to bolo plánované.

Chcem uviesť, že zmena pomeru odvodov do 1. a 2. piliera v prospech 1. piliera, teda Sociálnej poisťovne, bude sa analyzovať v najbližšom období. A prípadná jej realizácia musí byť podložená viacerými dôkladnými finančnými a ďalšími analýzami, aby sme vedeli, aký to bude mať dopad na dôchodkové financie momentálny, v strednej dĺžke, ale aj v dlhodobom období. Viete veľmi dobre, že pomer 9 : 9 HZDS navrhovalo zmeniť na pomer 6 : 12 s tým, aby postupne v priebehu ďalších rokov, po určitom časovom intervale, dochádzalo k vyrovnaniu a dokonca až k hyperkompenzácii 9,5 % ku koncu tohto transferu. Sú možné aj iné varianty, či už sú to zmeny v menšom pomere alebo s dlhším obdobím trvania tejto zmeny. Takže predpokladám, že pol roka bude dosť času na to, aby sme urobili takéto prípravy, aby táto veľmi dôležitá finančná zmena v dôchodkovom systéme bola zodpovedne pripravená a takisto aj zodpovedne realizovaná.

Čo sa týka garancií, to bol bod, ktorý bol známy pod pojmom „štvrtý, garantovaný fond“. Chcem uviesť, že garancie ja osobne považujem za pomerne uspokojivé aj v terajšom systéme dôchodcovských správcovských spoločností. Myslím si, že to garantuje Národná banka Slovenska, ale aj príslušný audítor, ale takisto aj iné ďalšie inštitúty na to, aby pri dennodennom monitoringu financií v dôchodcovských správcovských spoločnostiach nemohlo dôjsť k nejakej nekalej alebo možno aj neplánovanej situácii. Avšak aj napriek tomu považujeme tu za vhodné reálnu úvahu príp. aj realizáciu buď nejakým fondovým systémom alebo nejakým ďalším zabezpečovacím garantujúcim systémom sporiteľov v 2 pilieri, pretože, ako vieme, v priebehu 10 – 15 rokov budú tam skoro všetci dôchodcovia, lebo postupne budú odchádzať dôchodcovia z 1. piliera. Preto garancia, ktorá je naviac, alebo garancia, ktorá je možno duplicitná, nie je nikdy na škodu. A myslím, že tento aspekt zdôrazňuje aj premiér našej vlády, že je dôležité tiež zaoberať sa garančným poistením v 2. pilieri.

Chcem uviesť ešte, že nepokladám túto novelu veľkú alebo malú, to delenie za veľmi šťastné, ale predsa len pokiaľ sa už ujme, že tá veľká novela v nasledujúcom období by mala dotiahnuť niektoré body, ktoré sme tuná avizovali, a mala by byť takým definitívnejším vyvrcholením dôchodkovej reformy tejto vlády, predpokladám, že novelizácia nie je chápaná ako niečo negatívne, ale skôr ako dej, ale hlavne ako proces, ktorý má prispieť k tomu, že keď prax a život ukáže, že niektoré body sú nedostatočne legislatívne stanovené alebo nie sú dostatočne účinné v svojej v praxi, že je možné ich upraviť, zmeniť bez toho, že by sme sa navzájom obviňovali z tej alebo z onej príčiny. Preto verím, že táto úprava po zapracovaní týchto pozmeňujúcich návrhov bude dobrá.

A preto aj poslanci Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko takto upravenú novelu zákona o sociálnom poistení podporia. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok