134 prítomných, 130 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali.

Konštatujem, že sme schválili návrh uznesenia k petícii občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva.

Teraz pán poslanec Jozef Mikuš uvedie ako člen výboru pre financie, rozpočet a menu a spravodajca hlasovanie o návrhu uznesenia k

správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007.

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok