Pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 2, 3, 4 z pozmeňujúceho návrhu kolegyne Tkáčovej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok