Pán predseda, dajte hlasovať o bode 29 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok