Nepýtala som si od vás súhlas.

K čl. I.

Bod 1 vypúšťajú sa novelizačné body 7 a 36.

Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasný stav, keď invalidní dôchodcovia budú pre prípad starobného poistenia povinne dôchodkovo poistenými osobami v systéme dôchodkového poistenia. V súčasnosti invalidné poistenie v sebe zahŕňa výplatu dôchodkovej dávky pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a záväzok Sociálnej poisťovne uhrádzať v prípade vzniku invalidity za invalidnú osobu poistné na starobné poistenie. Preto Sociálna poisťovňa od roku 2004 za osoby, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok, uhrádza poistné na starobné poistenie s fondu invalidného poistenia do fondu starobného poistenia a tieto osoby sú na účely starobného poistenia povinne dôchodkovo poistené. Vyňatím poberateľov invalidného dôchodku z okruhu povinne dôchodkovo poistených osôb sa výrazne mení filozofia zákona o sociálnom poistení a narúša sa princíp poisťovníctva, pričom navrhovanými úpravami sa naozaj vraciame do stavu platného pred rokom 2004. Opustenie princípu úhrady starobného poistenia za poberateľov invalidného dôchodku môže do budúcnosti viesť k spochybňovaniu nároku invalidných osôb na dôchodkovú dávku po dosiahnutí dôchodkového veku, pretože poistné na starobné poistenie nebolo uhrádzané. Ide o narušenie právnej istoty poberateľov invalidného dôchodku.

Bod 2. Vypúšťa sa novelizačný bod 37.

Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasnú úpravu keď za každý rok poberania invalidného dôchodku sa invalidnému dôchodcovi zaratúva osobný mzdový bod vypočítaný na základe príjmov poistenca pred vznikom invalidity. Vládny návrh totiž znižuje tento nárok len na 0,3 osobného mzdového bodu a aj to len pre invalidných dôchodcov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, t. j. pre takzvaných plných invalidov.

Bod 3. Vypúšťa sa novelizačný bod 87.

Odôvodnenie. Vypúšťa sa návrh, aby pracujúci invalidní dôchodcovia povinne platili poistné na invalidné poistenie, keďže by tým boli popreté poistné princípy systému.

Bod 4. Vypúšťajú sa novelizačné body 88, 89 a 157.

Navrhuje sa ponechať súčasnú úpravu spresňujúcu povinnosť Sociálnej poisťovne platiť poistné za invalidných dôchodcov a upravujúcu výšku Sociálnou poisťovňou plateného poistného.

Ďalší pozmeňujúce návrhy týkajúce sa postavenia invalidných dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku.

K čl. I.

Bod 1. V novelizačnom bode 61 sa súčasné znenie § 80 označuje ako odsek 1 a vkladá sa nový odsek 2, ktorý znie: „Poistencovi a fyzickej osobe uvedenej v § 70 ods. 2, ktorým by mal trvať nárok na výplatu invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, invalidný dôchodok sa považuje odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku za starobný dôchodok. To platí aj vtedy, ak poistenec a fyzická osoba uvedené v § 70 ods. 2 ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku nesplnili podmienky nároku na starobný dôchodok alebo suma ich starobného dôchodku nie je vyššia ako suma invalidného dôchodku vyplácaného ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku.“

Bod 2. V novelizačnom bode 63 sa v § 81 ods. 1 v úvodnej vete slová „ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku“ nahrádzajú slovami „ak poberateľ starobného dôchodku podľa § 80 ods. 2 splní podmienky nároku“.

Odôvodnenie k bodom 1 a 2. Na základe požiadaviek zástupcov invalidných občanov sa ponecháva právna úprava, v rámci ktorej je invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku automaticky považovaný za starobný dôchodok. Tento prístup zabezpečí, že všetci dôchodcovia v dôchodkovom veku, či už pred tým invalidný dôchodok poberali alebo nepoberali, budú mať rovnaké právne postavenie, a to napr. z pohľadu zákona o dani z príjmov alebo zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Touto zmenou nie je dotknutá možnosť invalidného dôchodcu požiadať o vypočítanie a priznanie starobného dôchodku v prípade, keď by vypočítaný starobný dôchodok dosahoval vyššiu úroveň.

Bod 3. Vypúšťa sa novelizačný bod 158.

Bod 4. V novelizačnom bode 160 sa v § 293aa vypúšťa odsek 2.

Odôvodnenie k bodom 3 a 4. Vypúšťa sa vládny návrh, ktorý by invalidným dôchodcom neumožnil zvyšovať si prácou svoj dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku. Vzhľadom na to, že poberatelia invalidného dôchodku v prípade výkonu zárobkovej činnosti platia poistné na starobné poistenie, je tento návrh vlády voči týmto osobám diskriminačný.

Povinné platenie odvodov pre pracujúcich dôchodcov.

K čl. I.

Bod 1. Novelizačný bod 5 znie: „§ 14 ods. 3 znie: „Povinné nemocenské poistenie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok.“.“

Odôvodnenie. Ponecháva sa súčasný stav, keď pracujúci alebo podnikajúci starobní dôchodcovia a predčasní starobní dôchodcovia nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie a následne ani poistné na dôchodkové či invalidné poistenie. Vláda totiž navrhuje, aby pracujúci dôchodcovia museli platiť nemocenské poistenie napriek tomu, že základný príjem zaručený majú vo forme dôchodku a v prípade záujmu si môžu nemocenské poistenie platiť dobrovoľne.

Poberanie predčasného dôchodku.

Na úvod len dve čísla. V súčasnosti na predčasnom dôchodku máme spolu 44 690 osôb, do 52 rokov veku z nich 83, teda 0,2 %. Zároveň stále má Slovensko problém hlavne s dlhodobou nezamestnanosťou, ale aj s nezamestnanosťou starších občanov. Podiel uchádzačov o zamestnanie päťdesiatročných a starších je 22,5 %. Predčasný dôchodok podobne ako v Rakúsku bol preklenovacou voľbou vyriešiť možnosť zabezpečenia sa týchto občanov ako forma ochrany pred stratou zamestnania a ťažkosťou nájsť si zamestnanie. Som si plne vedomá, že je to dočasné riešenie. Ale je to riešenie, ktoré pomáha mnohým z týchto ľudí preklenúť naozaj veľmi ťažké životné obdobie. Faktom zostáva, že niektoré nástroje aktívnej politiky trhu práce začínajú vykazovať pozitívne trendy v zamestnávaní týchto občanov, ale stále je to problémová skupina, druhá najproblémovejšia skupina v našej skupine nezamestnaných. Preto preklenovacie obdobie touto formou považujem naďalej za veľmi potrebné. Z toho vyplýva i pozmeňujúci návrh.

K čl. I.

Bod 1. Vypúšťajú sa novelizačné body 9 a 15.

Odôvodnenie. Ponecháva sa súčasné znenie, ktoré umožňuje predčasným dôchodcom, aby boli dobrovoľne dôchodkovo poistení a čiastočne si tak, aj keď pomalšie, zvyšovali budúci dôchodok. Súčasný stav poberateľov predčasných dôchodcov penalizuje tým, že sa im do prípadného prepočítaného dôchodku zaratúva len polovica zaplatených odvodov.

Bod 2. V novelizačnom bode 160 sa v § 293t vypúšťa odsek 2.

Je to legislatívnotechnická úprava.

Bod 3. Novelizačný bod 43 znie: „V § 67 sa v odsekoch 1 a 2 dopĺňa nové písmeno a), ktoré znie: „a) dovŕšil vek 52 rokov“.“ Doterajšie písmená a ) a b) v odseku 1 sa premenúvajú na písmená b) a c) a doterajšie písmená a) až c) v odseku 2 sa premenúvajú na písmená b) až d).

Odôvodnenie. Navrhuje sa vypustiť zásadné sprísnenie podmienok na poberanie predčasného dôchodku, najmä zákaz súbehu zárobkovej činnosti a poberania predčasného starobného dôchodku. Zároveň sa vypúšťa aj predĺženie minimálnej doby dôchodkového poistenia z 10 na 15 rokov a možnosť požiadať o predčasný dôchodok maximálne 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku. A ponecháva sa možnosť, aby sa predčasný dôchodok nekrátil o 0,5 % za každý mesiac, počas ktorého by mal predčasný dôchodca nárok na dávku v nezamestnanosti, ale nečerpal ju. Naopak, zavádza sa minimálna hranica veku 52 rokov na podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

Sprísnenie podmienok poberania vdovských a vdoveckých dôchodkov.

Základné zmeny a ústupok oproti pôvodnému návrhu sa už udiali, napriek tomu zostáva v návrhu moment, ktorý sprísňuje poberanie vdovských a vdoveckých dôchodkov.

Preto k čl. I.

Bod 1. Vypúšťa sa novelizačný bod 48.

Odôvodnenie. Vypúšťa sa navrhované sprísnenie podmienok nároku na vdovský a vdovecký dôchodok, ktorý by znamenal, že pri posudzovaní trvania nároku na vdovský a vdovecký dôchodok by sa neposudzoval počet vychovaných detí. Podľa prepočtov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by takýto návrh ročne pripravil zhruba 1 750 vdov a vdovcov o vdovské a vdovecké dôchodky, na ktoré majú podľa súčasného systému nárok.

Vymeriavacie základy interných doktorandov a zamestnancov.

Opäť pozmeňujúci návrh k čl. I.

Bod 1. Vypúšťa sa novelizačný bod 1.

Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasný stav, keď za interných doktorandov platia odvody vysoké školy.

Bod 2. Vypúšťa novelizačný bod 92.

Odôvodnenie. Vypúšťa sa navrhované vypustenie zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity z trojnásobku priemernej mzdy na štvornásobok priemernej mzdy. Zároveň sa vypúšťa návrh, aby interní doktorandi z pohľadu sociálneho poistenia stratili status zamestnancov, za ktorých odvody platí zamestnávateľ, teda škola.

Bod 3. Vypúšťa sa novelizačný bod 73.

Odôvodnenie. Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti s ponechaním maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti vo výške trojnásobku priemernej mzdy, nie je potrebné zaviesť novú definíciu maximálneho základu na výpočet dávky v nezamestnanosti.

Minimálna doba poistenia v systéme dôchodkového poistenia.

K čl. I.

Bod 1. Vypúšťa sa novelizačný bod 40.

Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať v súčasnosti platnú minimálnu desaťročnú dobu dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok. Podčiarkujem, ide o dôchodkové poistenie. Predĺženie doby na 15 rokov by totiž znamenalo, že každý rok by podľa prepočtov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny cirka 800 až 900 dôchodcom pri dovŕšení dôchodkového veku nevznikol nárok na starobný dôchodok, kým podľa súčasného stavu by nárok na starobný dôchodok mali.

K vylúčeniu osôb z 2. piliera.

Pozmeňujúci návrh k čl. IV.

Bod 1. Vypúšťajú sa novelizačné body 3 až 9.

Odôvodnenie. Navrhuje sa nevylúčiť zo systému starobného dôchodkového sporenia, tzv. 2. piliera, osoby starajúce sa o dieťa, osoby poberajúce opatrovateľský príspevok a invalidných dôchodcov, za ktorých platí odvody štát.

Bod 2. Vypúšťajú sa novelizačné body 12, 13 a 15.

Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasné určenie štátu ako platiteľa príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za osoby starajúce sa o dieťa, osoby poberajúce opatrovateľský príspevok a invalidných dôchodcov. Zároveň sa ponecháva určenie sadzby na platenie príspevku štátom.

Bod 3. Vypúšťajú sa novelizačné body 16 až 18.

Odôvodnenie. Ponecháva sa súčasné určenie vymeriavacieho základu pre osoby, za ktoré platí príspevky na starobné dôchodkové sporenie štát.

Bod 4. Vypúšťa sa novelizačný bod 20.

Odôvodnenie. Ponecháva sa súčasné určenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako orgánu, ktorý odvádza príspevky za osoby, za ktoré platí príspevky na starobné dôchodkové sporenie štát.

Bod 5. Novelizačný bod 24 znie: „§ 30 znie: „Sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku, ak dovŕšil najmenej dôchodkový vek.“.“

Odôvodnenie. Vypúšťa sa vládny návrh na predloženie minimálneho obdobia sporenia z 10 na 15 rokov a zároveň sa navrhuje celkovo vypustiť podmienku minimálnej doby sporenia v 2. pilieri. Vládny návrh by retroaktívne postihol sporiteľov, ktorí do 2. piliera vstúpili s tým, že si budú sporiť 10 až 15 rokov, keďže by im pri dovŕšení dôchodkového veku predĺžením minimálnej doby sporenia nevznikol nárok na dôchodok z 2. piliera. Samotná minimálna doba sporenia pritom v súčasnosti stratila opodstatnenie a jej vypustenie zabezpečí riešenie situácie 1,5 % sporiteľov, ktorí vstúpili do 2. piliera v staršom veku.

Bod 6. V novelizačnom bode 92 sa vypúšťa § 123g.

Odôvodnenie. Ide o legislatívnotechnickú úpravu. Vypúšťajú sa prechodné ustanovenia súvisiace s vypustením uvedených bodov.

K dočasnému dobrovoľnému vstupu do 2. piliera.

Pozmeňujúci návrh k čl. IV.

Bod 1. V novelizačnom bode 92 sa vypúšťa § 123e.

Odôvodnenie. Vypúšťa sa možnosť dobrovoľného vstupu do 2. piliera, dočasný dobrovoľný výstup z 2. piliera.

K čl. IV.

Bod 1. V novelizačnom bode 92 sa vypúšťa § 123f.

Odôvodnenie. Vypúšťa sa možnosť dobrovoľného výstupu z 2. piliera.

K správnemu fondu Sociálnej poisťovne.

K čl. I.

Bod 1. V novelizačnom bode 160 sa vypúšťa § 293ak.

Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasný stav, keď Sociálna poisťovňa používa na vlastnú prevádzku 2,9 % z poistného zaplateného zamestnancami a zamestnávateľmi. Vládny návrh by totiž podľa prepočtov znamenal, že Sociálna poisťovňa v rokoch 2008 a 2009 bude mať k dispozícii alebo ročne minie o vyše 900 mil. Sk viac na svoju prevádzku, a tým bude mať o vyše 900 mil. Sk menej na výplatu dôchodkov.

Dovoľte mi podať ešte pozmeňujúci návrh mimo rozsahu novely alebo ktorý, som si plne toho vedomá, je nad jej rámec. A je len a len na predkladateľovi, ako sa k nemu zachová. Ide o pozmeňujúci návrh príplatku k dôchodku pre osoby deportované do nacistických táborov a zajateckých táborov.

Predkladám pozmeňujúci návrh k čl. I.

Bod 1. V novelizačnom bode 160 sa dopĺňa nový § 293an, ktorý znie: „Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, čiastočnému invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku priznaný oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu, ktorý sa k 31. decembru 2007 nevyplácal z dôvodu, že spolu s dôchodkom presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpisom účinným pred 1. januárom 2004, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. O sume dôchodku podľa prvej vety Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 30. júna 2008.“ Poznámka pod čiarou znie, to je poznámka 117: „117) Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších predpisov.“

Odôvodnenie. Ruší sa obmedzenie maximálnej výšky príplatku k dôchodku vyplácaného v súvislosti so zmiernením niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov. Zosúlaďuje sa tak právny stav vyplácania týchto príplatkov s právnym stavom týkajúcim sa vyplácania príplatkov priznaných v rámci súdnej a mimosúdnej rehabilitácie, ktorých obmedzenie maximálnej výšky bolo zrušené k 1. augustu 2006.

Toľko pozmeňujúce návrhy. Budem rada, keď budeme viesť vecnú diskusiu k návrhom riešení.

A na záver mi dovoľte povedať jednu poznámku. Novela o sociálnom poistení vždy vyvoláva diskusie. Týka sa súčasných dôchodcov, týka sa budúcich dôchodcov. Systém sporenia a 2. dôchodkového piliera bol spôsobom riešenia práve pre všetky nastupujúce generácie. A zároveň s prijatými zmenami v priebežnom systéme ponúkol spôsob navyšovania dôchodkov súčasným dôchodcom. Pokiaľ sme otvorení úpravám a ďalším dolaďovaniam, opäť a znovu na tejto pôde vyzývam, ponúkam k dispozícii diskusiu odbornú i verejnú v zmysle citovanej správy Medzinárodnej organizácie práce, ktorá hovorí, že by mali byť prijímané rozhodnutia, na ktorých sa zhodneme, a mala by byť vytvorená tripartitná komisia, aby ďalšie spochybňovanie princípov dôchodkovej reformy neviedlo napokon k úplnému zneisteniu občanov. To naozaj mojím cieľom nikdy nebolo, nie je a nebude. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok