Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predložila do Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá vyvolala širšiu odbornú diskusiu a v neposlednom rade aj polemiku ohľadom otázky vykonania či nevykonania zmien v platnom zákone o potrebe zmeniť určité nastavenia v 1. i v 2. pilieri dôchodkového poistenia. Áno, aj ja osobne som si niekoľkokrát položila spoločne s odbornou, ale aj s laickou verejnosťou otázku: Je táto novela zákona žiaduca, rieši tie problémy, na ktoré nás upozorňuje každodenná realita? Odpoveď je úplne jasná: Áno, novela, ktorá je dnes v druhom čítaní, je žiaduca.

Nechcem viesť siahodlhé debaty v rámci úvodného vystúpenia, ale nedá mi, aby som na tejto pôde opäť nezopakovala základné východiská týkajúce sa prerokúvania novely. A verím, že už všetci poslanci majú k dispozícii aj správu Medzinárodnej organizácie práce, ktorá na jednej strane hodnotí pozitíva, ale na druhej strane zároveň poukazuje na existujúce riziká vážnej hrozby dôchodkovej reformy v podmienkach Slovenskej republiky, a to najmä s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť nielen v rámci našej krajiny, ale aj v rámci celého Európskeho spoločenstva.

Základným zmyslom novely je odstrániť, resp. minimalizovať nedostatky dôchodkovej reformy z dielne druhej vlády pána Mikuláša Dzurindu. A novelou chceme zabrániť tomu, aby sa systém dôchodkového zabezpečenia v dohľadnej dobe nezrútil ako domček z karát. Dôchodkový systém nie je totiž o 1,5 mil. občanov, tých, ktorí vstúpili v nedávnej minulosti do 2. piliera, ale aj o tých, ktorých je bezmála ďalších 4 mil., ktorí sú poistení v Sociálnej poisťovni, ktorej solventnosť garantuje štát.

Dovolím si použiť menšie prirovnanie a reformu dôchodkového systému, ktorú tak často oslavujú a ospevujú opoziční poslanci, môžem s kľudným svedomím prirovnať k potápajúcej sa lodi na šírom mori. Ak chceme zabrániť potopeniu lode, ak chceme zachrániť celú posádku, nielen určitú časť vyvolených, musíme spoločnými silami zaceliť najväčšie diery v lodi a prijať také opatrenia, ktoré nám pomôžu alarmujúci stav stabilizovať. Predkladaná novela zákona má preto za cieľ stabilizovať dôchodkový systém ako taký, ktorý stojí na takých troch rozhodujúcich základoch alebo vychádza z troch princípov. Novela pomáha komplexne, podotýkam, komplexne, nielen čiastkovo, stabilizovať systém dôchodkového zabezpečenia. Po druhé, dáva možnosť každému občanovi slobodnej voľby. Občan sa rozhodne, či dôveruje privátnym spoločnostiam alebo veľkej verejnej korporácii. Čo je nemenej dôležité, a skôr si myslím, že to je to najpodstatnejšie, je, že novelou chceme dať ľuďom väčšie istoty, že sa raz dožijú penzie a získajú dôchodok, za ktorý budú môcť spokojne žiť. Ešte raz, novela o sociálnom poistení vytvára podmienky pre stabilizáciu a udržateľnosť dôchodkového systému. Dáva sporiteľom väčšie istoty do budúcnosti. Necháva na občanoch, aby sa slobodne rozhodli, v ktorom pilieri chcú byť, aký systém chcú využiť pre zabezpečenie ich života v starobe.

V súvislosti s priebehom verejnej diskusie o prerokovávanej novele chcem požiadať aj predstaviteľov dôchodkových správcovských spoločností, aby aj oni vnímali túto novelu ako úsilie vlády Slovenskej republiky stabilizovať systém a dať ľuďom istoty, že po rokoch sporenia sa nestane to, že im nebude mať kto dôchodky vyplatiť. Okrem toho považujem za potrebné zástupcov DSS-iek vyzvať, aby aj oni niesli svoj diel zodpovednosti za budúce hospodárske a sociálne smerovanie Slovenska. Zodpovednosť za komplexný vývoj v spoločnosti totiž nemôže v podmienkach trhového hospodárstva zostať len na členoch vlády, na pleciach politikov a poslancov.

Na druhej strany by som sa rada poďakovala tým poslancom, ktorí počas rokovania vo výboroch predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré prispievajú k vylepšeniu predkladanej novely zákona, pomáhajú odstrániť tie nedostatky, na ktoré poukázala prax.

Pozitívne vnímam aj prístup koaličných partnerov k vecnému pripomienkovaniu novely. A myslím si, že jej dnešná podoba je na prospech poistencov, prvopočiatočné napätie sa podarilo vecnou a konštruktívnou diskusiou postupne odstrániť.

Je možné konštatovať, že existuje zhoda na riešení sporných bodov novely. Došlo k dohode na tom, že systém ostane otvorený pre mamičky na materskej dovolenke či pre opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých. A teda na obdobie 6 mesiacov od 1. januára do 30. júna v prípade, že bude táto novela schválená, otvoríme systém tak, aby sa občania mohli slobodne rozhodnúť, či zostanú v systéme, príp. či doň vstúpia alebo z neho vystúpia.

Vecné a odborné argumenty podporili záujem rezortu chrániť cez 1. pilier Sociálnu poisťovňu, invalidných dôchodcov, najviac ohrozenú skupinu občanov, pred tým, aby sa v ich blízkej budúcnosti z nich nestali novodobí žobráci.

Otázka zavedenia 4. piliera je tiež otázka zmien v percentách. Prerozdelenie medzi Sociálnou poisťovňou a dôchodkovými správcovskými spoločnosťami je výsostne odbornou a ekonomickou záležitosťou. V súčasnej novele tieto otázky vôbec neotvárame a budú predmetom odborných ďalších rokovaní. Pre prijatie takýchto opatrení je podľa môjho názoru potrebné prijať celospoločenský konsenzus. A táto vláda ani nemá záujem ignorovať sociálnych partnerov v tejto veci. Osobitné rokovanie práve k tejto problematike a k ďalšej stratégii sa uskutoční so sociálnymi partnermi v decembri tohto roku. Očakávam, že aj v pléne budú predložené pozmeňujúce návrhy, pričom podporím každý návrh, ktorý posilní udržateľnosť systému, posilní istoty sporiteľov.

Vážené dámy, vážení páni, na záver mi dovoľte niekoľko slov k petícii, ktorú organizovali opozičné strany k otázke ochrany dôchodkového systému pred tzv. zlou Ficovou vládou a ktorú malo podpísať viac ako 120 000 občanov. Osobitne sa chcem poďakovať tým občanom, ktorí sa pod petíciu podpísali, pretože preukázali, že sa ešte zaujímajú o dianie v spoločnosti, nie sú im ľahostajné otázky súčasnosti, ale ani vzdialenej budúcnosti. Pravda je však taká, že dnes prerokúvaná novela zákona o dôchodkovom sporení v prevažnej miere rieši požiadavky, ktoré boli obsiahnuté v texte petície. Z hľadiska občana je táto petícia legitímna. Zo strany opozičných strán však ide o falošnú hru, falošnú preto, lebo všetky tieto požiadavky, pripomienky mohli byť už dávno zapracované v predmetnom zákone, a to vzhľadom na 17 doteraz vypracovaných noviel zo strany predchádzajúcej vládnej koalície. Reforma dôchodkového systému pod taktovkou SDKÚ však plnila úplne iný účel, ako ho plní dnešná petícia. Kaníkovou reformou bývalá vláda privatizovala starobu. Nahrávala zaujímavým spôsobom ziskom dôchodkových správcovských spoločností. A občan sporiteľ bol skutočne na poslednom mieste. Opozícia petíciou ukázala skutočnú tvár. Priznala ňou vlastné systémové chyby v dôchodkovej reforme. A dnes pod rúškom ochrany sporiteľa kričí, aby vláda odstránila chyby, ktoré ona sama v spoločnosti zanechala. Schválenie prerokúvanej novely v širších rámcoch, aké ich do parlamentu predložila vláda SR, prinesie v konečnom dôsledku to, po čom volá nielen vládna koalícia, ale čo požadujú aj občania svojimi podpismi v petícii. Máte možnosť sa dočítať tiež v správe expertov Medzinárodnej organizácie práce, že novela je plne v súlade s trendmi v modernom európskom priestore. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok