Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa ods. 3 zákona o Národnej banke predniesol správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007.

Makroekonomický vývoj bol v I. polroku 2007 ovplyvnený priaznivým vývojom reálnej ekonomiky, predovšetkým v dôsledku pokračovania dynamického ekonomického rastu a znižujúcej sa miery inflácie, nezamestnanosti, ako aj rastúcej zamestnanosti.

Pre cenový vývoj v I. polroku 2007 bolo charakteristické postupné spomaľovanie medziročnej dynamiky. Na znížení medziročného tempa rastu spotrebiteľských cien sa podieľalo spomalenie cenového rastu takmer vo všetkých zložkách základnej štruktúry inflácie, pričom najväčšie spomalenie bolo zaznamenané v cenách energií. V porovnaní s koncom roka 2006 prispel k uvedenému trendu predovšetkým vývoj v oblasti regulovaných cien, najmä cien vody, elektrickej energie a plynu. Celková inflácia sa tak v porovnaní s decembrom 2006 znížila o 2,2 percentuálneho bodu na 1,5 % v júni 2007.

Trend dynamického rastu ekonomiky začatý v roku 2006 bol potvrdený zverejneným odhadom hrubého domáceho produktu za I. polrok 2007 na úrovni 9,2 %. Stimulom pre zrýchlenie ekonomického rastu bol tak domáci, ako aj zahraničný dopyt. Zvýšenie dynamiky HDP v I. polroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku bolo spôsobené vyšším príspevkom čistého exportu, čo súviselo so zlepšením obchodnej bilancie. Vývoz sa zvyšoval rýchlejšie ako dovoz najmä v dôsledku spustenia výroby a vývozu nových automobiliek v druhej polovici minulého roku, ako aj rozvoja elektrotechnického priemyslu.

Menová politika Národnej banky sa v prostredí ekonomického rastu zameriavala na udržiavanie cenovej stability, naplnenie inflačného cieľa nielen pre rok 2007, ale aj v strednodobom horizonte.

Zdravý hospodársky rast spolu s priaznivým inflačným výhľadom umožnili Národnej banke v priebehu I. polroka 2007 pristúpiť k uvoľňovaniu menovej politiky prostredníctvom základných úrokových sadzieb. Banková rada Národnej banky v marci a v apríli znížila kľúčové úrokové sadzby zhodne o 0,25 percentuálneho bodu, t. j. spolu o 0,5 percentuálneho bodu, a základná sadzba pre hlavné refinančné operácie tak dosiahla 4,25 %.

Zohľadňujúc posilnenie rovnovážneho výmenného kurzu založené na pozitívnom vývoji makroekonomických fundamentov najmä v podobe rýchlejšieho rastu produktivity práce v porovnaní s eurozónou bola centrálna parita voči euru s účinnosťou od 19. marca 2007 revalvovaná o 8,5 %. Bezprostredne po revalvácii centrálnej parity sa slovenská koruna zhodnotila, čo však nebolo v súlade s vývojom ekonomických fundamentov, ale bolo zapríčinené špekulatívnymi krátkodobými operáciami bánk. Národná banka preto reagovala v priebehu marca a začiatkom apríla na nadmernú volatilitu výmenného kurzu slovenskej koruny priamymi intervenciami na devízovom trhu. Následne tak došlo k opätovnej stabilizácii úrovne výmenného kurzu slovenskej koruny, ktorá trvá do súčasnosti.

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi v krátkosti spomenúť aktuálny hospodársky a menový vývoj. V oblasti obchodnej bilancie dochádza naďalej k zlepšovaniu jej deficitu na medziročnej báze predovšetkým rastom vývozu novej automobilovej produkcie. Cenový vývoj meraný harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien pokračuje naďalej v klesajúcom trende, pričom v júli a v auguste klesla jeho hodnota na historické minimum, a to 1,2 %. Priemerná inflácia tak v auguste dosiahla 2,4 %, čo zároveň znamená, že Slovenská republika v auguste 2007 prvýkrát splnila maastrichtské kritérium cenovej stability.

V závere môjho príhovoru by som vás rád uistil, že Národná banka bude aj naďalej dôsledne realizovať menovú politiku tak, aby napĺňala zákonom stanovený cieľ, ktorým je udržiavanie cenovej stability. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok