Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, k prerokovávanej petícii občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva by som sa chcel vyjadriť dvomi krátkymi poznámkami.

Tá prvá poznámka sa týka termínu zaradenia petície do programu rokovania schôdze. Petícia bola doručená Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12. septembra 2007 a následne v súlade so zákonom bola prerokovaná 23. októbra 2007 v ústavnoprávnom výbore a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Napriek tomu, že ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade prerokovať petíciu na 14. schôdzi Národnej rady a zaradiť ju pred bod vtedy 56, čo bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (tlač 363), teda pred zákon, ktorého sa petícia priamo dotýka, nebola ochota, žiaľ, vo vedení parlamentu ani u koaličných poslancov rokovať o petícii pred rokovaním o predmetnom zákone. Boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky, aby táto petícia bola prerokovaná dôstojne v pléne Národnej rady. Ešte raz pripomínam termíny, 12. septembra bola doručená. Zamestnanci Kancelárie Národnej rady preskúmali doručené hárky. Uznali 155 490 podpisov k 10. októbru 2007. Výbory prerokovali túto petíciu 23. októbra. Prečo muselo nasledovať nepochopiteľné rozhodnutie o prerokovaní petície až po schválení zákona, ku ktorému sa petícia vyjadrovala? Nemáte aspoň trošku výčitky svedomia, že ste chceli zosmiešniť 155 490 občanov, ktorí sa pod túto petíciu podpísali? Ich ste však zosmiešniť nemohli. Podľa môjho názoru zosmiešnili ste seba, svoj vzťah k voličom, k ich názorom a, to je najhoršie, zosmiešnili ste čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky. Na základe petičného práva zahrnutého v ústave má každý právo obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Vy ste občanom toto právo neupreli, to je pravda, len ste toto právo zosmiešnili, lebo ste dovolili rokovať o petícii až potom, keď ste už zákon, ku ktorému sa petícia vzťahovala, schválili. Aké nové prvky politickej kultúry to zavádza táto ľavicová vláda? Je to rokovanie o petícii po schválení zákona, ktorého sa petícia týka, vyplácanie vianočných príspevkov v januári alebo vydávanie kolaudačných rozhodnutí a stavanie na cudzom pozemku. Kde a kedy sa zastavíte? Každému rozumnému človeku je zrejmé, že táto diskusia z úcty k občanom podpísaným pod touto petíciou mala prebehnúť pred rokovaním o zákone o zdravotných poisťovniach.

A ešte jedna poznámka. Nedá mi ju nespomenúť v tejto súvislosti. Chcem ju adresovať poslancom Slovenskej národnej strany. Váš predseda po schválení zákona o zdravotných poisťovniach povedal: „Pre nás je dôležitejšia priorita, vládna koalícia, ako naše presvedčenie.“ Je tu dôležitejšia vládna koalícia, ministerské kreslá, úradnícke miesta, eurofondy a neviem čo ešte ako presvedčenie. Množstvo Slovákov kvôli svojmu presvedčeniu bolo ochotných obetovať to najcennejšie, čo máme, život. Množstvo Slovákov dokázalo obetovať pohodlie domova, istotu rodiny len preto, že neboli ochotní zradiť svoje presvedčenie. Hrdíte sa tým, že ste najstaršou stranou na Slovensku. Týmto výrokom sa stávate stranou bez presvedčenia. Už kvôli histórii vašej strany vás prosím, dištancujte sa od tohto výroku vášho predsedu. Slovenský národ si nezaslúži národnú stranu bez presvedčenia. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok