Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja by som sa nechcel rozprávať o koncepciách, o tom, kto ako je pripravený, znovu sa vraciame k vzájomnému osočovaniu, chcel by som sa vrátiť k petícii, ktorá je bodom programu.

Petícia bola načasovaná tak, aby ovplyvnila poslancov pri rozhodovaní v zákone o zdravotných poisťovniach, ktorý mal obmedzovať zisk zdravotných poisťovní. Chcem povedať, že zákonom sa nezrušil zisk zdravotných poisťovní, zákonom sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní. A obmedzil sa iba z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Nikto neobmedzil zdravotné poisťovne v zisku, ktorý sa vytváral z pripoistenia, z doplnkového poistenia, individuálneho poistenia, z racionalizačných opatrení, aby sa trebárs ušetrili peniaze na prevádzkové náklady. Jeden jediný problém je, že sa obmedzil zdravotným poisťovniam zisk, ktorý bol vytvorený z verejného zdravotného poistenia, čo je normálne a čo je štandardné aj v ostatných európskych krajinách. Bolo okolo tohto zákona urobeného množstvo cirkusu, cirkusu, ktorý bol neopodstatnený. Nakoniec vznikla petícia, petícia, ktorá má 4 body. Ale podstatný je posledný, štvrtý bod a z toho štvrtého bodu iba posledná veta. A to je zachovanie práva zisku pre zdravotné poisťovne. Nič ostatné z tej petície nie je ohrozené ani sa nedotýka prijatého zákona a zákonov, ktoré sú na rokovaní v Národnej rade.

Ja si veľmi vážim názor takmer 160 000 obyvateľov tejto republiky. Takisto si vážim ľudí, ktorí boli v petičnom výbore. Sú to významní ľudia nášho kultúrneho, spoločenského i odborného života. Napriek tomu si myslím, že v tejto petícii bol občan zavádzaný a nevyjadruje táto petícia väčšinový názor občanov našej republiky.

Na záver by som chcel dať návrh uznesenia Národnej rady k petícií občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva (tlač 457): „Národná rada Slovenskej republiky v súlade s § 133 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov A. prerokovala petíciu občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva (tlač 457), B. berie na vedomie petíciu občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva.“ Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok