Ďakujem pekne, pán predseda.

Čiže interpelácia tiež ministrovi školstva Slovenskej republiky.

Vážený pán minister, v niektorých médiách sa objavili správy o vašom nariadení, podľa ktorého v pripravovaných učebniciach pre školy s vyučovacím jazykom maďarským nebude možné používať názvy obcí a miest v maďarskom jazyku. Vo svojom programovom vyhlásení vláda Slovenskej republiky sa zaviazala permanentne bojovať aj proti všetkým formám rasovej a etnickej neznášanlivosti a garantovala status quo vo veci dosiahnutej úrovne práv príslušníkov národnostných menšín. Z uvedeného dôvodu vás interpelujem nasledujúcimi otázkami:

1. Na základe akého právneho predpisu považujete školské učebnice za súčasť úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí, ako to uvádzate vo svojom liste riaditeľovi vydavateľskej sekcie?

2. Ako mienite zosúladiť váš postoj so zásadami uvedenými v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov, konkrétne článok 10 ods. 2 bod g), resp. s Rámcovým dohovorom na ochranu národnostných menšín, článok 11 bod 3?

3. Prispeje podľa vás zákaz používania názvu obcí a miest v maďarskom jazyku k spokojnosti obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku?

Interpelácia č. 3 – interpelácia predsedovi vlády Slovenskej republiky.

Vážený pán premiér, minister školstva vašej vlády v liste riaditeľovi vydavateľskej sekcie zo dňa 19. januára 2007 de facto zakázal používanie názvov obcí a miest v jazyku národnostných menšín v pripravovaných učebniciach. Vo svojom programovom vyhlásení vláda Slovenskej republiky sa zaviazala permanentne bojovať aj proti všetkým formám rasovej a etnickej neznášanlivosti, zároveň garantovala status quo vo veci dosiahnutej úrovne práv príslušníkov národnostných menšín. Z uvedeného dôvodu vás interpelujem nasledujúcimi otázkami:

1. Je podľa vás predmetný zákaz v súlade s citovanou časťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o zachovaní status quo vo veci úrovne práv príslušníkov národnostných menšín?

2. Prispeje podľa vás zákaz používania názvov obcí a miest v maďarskom jazyku k spokojnosti obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku?

3. Aké kroky plánujete podniknúť, aby v budúcnosti členovia vašej vlády neporušovali článok 10 ods. 2 bod g) Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, resp. čl. 11 bod 3 Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín?

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok