Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, interpelácia ministrovi školstva Slovenskej republiky.

Vážený pán minister, aj keď je neprítomný, návrh rozpočtu na rok 2008 v oblasti vzdelávania nekopíruje doterajší štandard, pretože percentuálne zvýšenie rozpočtu pre váš rezort na rok 2008 nedosiahne hodnotu percentuálneho zvýšenia HDP v Slovenskej republike. Vyjadruje to napríklad suma na zabezpečenie poskytovania výchovy a vzdelávania a zabezpečenie prevádzky základných a stredných škôl, ktorá sa zvýši oproti roku 2007 len o 5,5 %, pričom očakávaná hodnota hospodárskeho rastu je 9 %.

V tejto súvislosti vás interpelujem nasledujúcimi otázkami:

1. Aké kroky ste v rámci vlády Slovenskej republiky podnikli za účelom zabezpečenia zvýšenia rozpočtu v oblasti vzdelávania na rok 2008?

2. Ako mienite v budúcnosti realizovať časť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o dôležitosti a podpore vedomostnej spoločnosti?

Interpelácia č. 2. To je tiež interpelácia na ministra školstva...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok