Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi, aby som reagovala na odpoveď predsedu vlády na moju interpeláciu, ktorá je uvedená v tlači 346 pod bodom 2.

Vážený pán predseda vlády, podnetom pre moju interpeláciu vo veci prideľovania prostriedkov z rezervy predsedu vlády za 1. polrok 2007 boli neoverené informácie o tom, že pri prideľovaní finančných prostriedkov dochádza k politickému klientelizmu, pretože sa zohľadňuje orientácia žiadateľa k politickej strane. Po preštudovaní vašej odpovede mi nezostáva iné, ako vyjadriť nespokojnosť nad úplnosťou odpovede. Vo svojej interpelácii som požiadala o prehľad schválených a tiež zamietnutých žiadostí o dotáciu za obdobie 1. polroka 2007. Podklady o schválených žiadostiach ste mi poslali, prehľad o zamietnutých žiadostiach v obálke chýbal. Prečo? Sú, hádam, tieto informácie predmetom štátneho tajomstva?

Zo 147 schválených žiadostí o dotácie som vyhodnotila tie, v ktorých žiadateľmi o dotáciu boli obce a mestá, teda subjekty, u ktorých je možné identifikovať príslušnosť štatutára, žiadateľa k tej- ktorej politickej strane alebo koalícii volebných strán. Obce a mestá dostali dotáciu v 52 prípadoch, teda vyhodnotiť bolo možné cca 1/3 schválených prípadov. Výsledky vyhodnotenia prekonali aj tie najpesimistickejšie očakávania.

Samostatne kandidujúci starostovia a primátori zvolení za stranu SMER získali viac ako 1/3 objemu pridelených finančných prostriedkov. Výsledky komunálnych volieb 2006 sú dostatočne známe. Volebný výsledok SMER-u je 14,4 %. Obce a mestá, ktoré vedú samostatne kandidujúci starostovia a primátori zvolení za ďalšie 2 vládne strany, dostali odrobinky vo výške cca 8,5 % z celkového objemu dotácií, čo je menej ako jej spoločný volebný výsledok 10,2 %. Ďalšiu, viac ako 1/3 prostriedkov získali obce a mestá, ktoré vedú starostovia a primátori kandidujúci za volebnú koalíciu so stranou SMER. V súčte obce a mestá, ktoré vedú starostovia, primátori vládnych strán kandidujúcich samostatne alebo v koalícii so stranou SMER, získali dohromady 80 % objemu dotácií, čo je dvakrát viac ako jej spoločný volebný výsledok. Zostávajúcich 20 % objemu dotácií dostali obce a mestá, ktoré vedú nezávislí kandidáti a primátori a starostovia samostatne kandidujúci za strany dnešnej opozície, ktorí však vo voľbách získali dohromady viac ako 50 % miest. Najmenej prostriedkov, iba 3,2 %, získali obce a mestá vedené starostami a primátormi, ktorí samostatne kandidovali za strany dnešnej opozície, pritom ich spoločný volebný výsledok je 17,4 %.

Vážený pán premiér, v interpelácii som vám položila tak trochu provokačnú otázku, či sa považujete za predsedu vlády všetkých občanov Slovenskej republiky, teda aj nevoličov koaličných strán. Táto otázka zostala nezodpovedaná, ale spôsob, ktorým rozdeľujete prostriedky z rezervy predsedu vlády, vás usvedčuje z toho, že vaše hrable k sebe hrabú. Pritom paradoxné je to, že takýmto nespravodlivým, zaujatým spôsobom rozhodovania o pridelení dotácií postihujete aj vašich voličov, ktorí majú tú smolu, že bývajú v obciach a mestách, kde sa kandidát SMER-u nepresadil. Keďže poskytované finančné prostriedky nie sú vaše vlastné, ale pochádzajú od daňových poplatníkov, očakávam, že dotácie z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky budete v budúcnosti rozdeľovať nie podľa príslušnosti k politickej strane, ale spravodlivo na základe objektívnych a kontrolovateľných kritérií. Pokiaľ ide o mňa, budem sa o túto otázku trvale zaujímať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok