Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia – už, aha, tak ste dvaja, tak dobre – vážení členovia vlády, mám tri interpelácie, prvé dve mám na pána ministra školstva a poslednú, čiže tretiu na pána ministra kultúry.

Vážený pán minister, niektoré médiá oznámili, že Ministerstvo školstva Slovenskej republiky plánuje zmenu postavenia odboru vzdelávania národnostných menšín. Z vyjadrení zodpovedných zamestnancov zatiaľ nevyplýva, či ide o jeho zrušenie alebo zlúčenie s iným odborom. V súvislosti s budúcnosťou tohto odboru vás interpelujem nasledovnými otázkami:

1. Je plánovaná zmena odboru podopretá kvalifikovanou analýzou nezávislej odbornej autority?

2. Ako si predstavujete budúcnosť odboru vzdelávania národnostných menšín, resp. akým spôsobom budete, akým spôsobom bude Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v budúcnosti zabezpečovať jeho činnosť?

3. Máte vedomosti o takej krajine EÚ, kde školy národnostnej menšiny tvoriacej cca 15 % populácie nemajú vlastný odbor na príslušnom ministerstve?

Interpelácia, čiže druhá interpelácia, tiež ministrovi školstva Slovenskej republiky.

Vážený pán minister, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky plánuje zníženie maximálneho počtu žiakov v triedach na vyššom stupni ZŠ zo súčasného 32 na 28. Tento krok považuje klub SMK za dobrý, pravdepodobne bude podporovaný aj pedagogickou verejnosťou, pretože jeho realizovanie z hľadiska odbornosti bude znamenať zvýšenie kvality vyučovania. Je všeobecne známe, že v triede s menším počtom žiakov sa dajú dosiahnuť lepšie výsledky. V súvislosti s dopadom plánovanej úpravy na rozpočty škôl v jednotlivých obciach vás interpelujem nasledujúcimi otázkami:

1. Bola na Ministerstve školstva Slovenskej republiky vypracovaná štúdia o počte škôl, na ktorých plánovaná úprava bude znamenať povinné zvýšenie počtu tried?

2. Ako mieni riešiť ministerstvo školstva prípad obcí a škôl, v ktorých z dôvodu tejto úpravy dôjde k zvyšovaniu počtu tried, tým aj navýšeniu potrebného množstva finančných prostriedkov na zabezpečenie bezproblémového chodu škôl?

3. Máte vedomosti o celkovej výške finančných prostriedkov, o ktoré by v Slovenskej republike bolo potrebné navýšiť rozpočty dotknutých škôl? Plánuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prípravy v súvislosti s touto úpravou aj návrh na prípadné zvýšenie dotácie na jedného žiaka?

A posledná interpelácia číslo 3. To je interpelácia ministrovi kultúry Slovenskej republiky.

Vážený pán minister, súbor Mladé srdcia, Ifjú Szivek je pre občanov maďarskej národnosti na Slovensku kultúrnym etanolom, ktorý prezentuje vysokú umeleckú úroveň a vzorne reprezentuje Slovenskú republiku aj v zahraničí. V posledných mesiacoch sa však namiesto úspechov súboru hovorí najmä o sporoch členov súboru s jeho novovymenovaným vedúcim, riaditeľom, ktorého väčšina členov súboru neuznáva ako odborníka na tento post. Dostal sa na svoje miesto na základe výsledkov výberového konania, pričom hodnotenie jeho odbornosti členmi výberovej komisie nie je pre verejnosť známe. Keďže vnútorný spor v rámci súboru sa v posledných týždňoch ďalej vyostroval, interpelujem vás nasledujúcimi otázkami:

1. Plánuje ministerstvo kultúry riešiť spor medzi členmi súboru Mladé srdcia a jeho vedúcim, čiže jeho riaditeľom?

2. Podľa vášho názoru nemá súčasný spor medzi členmi a vedúcim súboru Mladé srdcia likvidačný charakter?

3. Ako vidíte budúcnosť súboru Mladé srdcia pod jeho terajším riaditeľom?

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok