Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, radi by sme využili to, že tento návrh otvorí zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme. A preto v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci návrh:

V čl. XIX sa doterajší bod označuje ako 1. bod a za 1. bod sa vkladá nový 2. bod, ktorý znie: „2. V § 5 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „okrem v štátnom jazyku aj v jednom zo svetových jazykov; koordinačné stredisko na území kraja, v obvode ktorého sa nachádzajú obce, podľa osobitného zákona zabezpečuje príjem tiesňového volania aj v jazyku príslušnej národnostnej menšiny“.“

Nebudem tento náš návrh odôvodňovať veľmi široko, lebo sme to písomne urobili a máte to pred sebou. Dovoľte mi len poukázať na to, že počas prerokovania predloženého pozmeňujúceho návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky zástupcovia ministerstva vnútra argumentovali a zdôrazňovali, že s existenciou usmernenia ministerstva vnútra na zriaďovanie koordinačného strediska integrovaného záchranného systému zo dňa 22. júla 2002 používanie svetových jazykov, resp. jazyka najpočetnejších národnostných menšín je vyriešené, a preto tento návrh je bezpredmetný. Lenže spomínané usmernenie hovorí len o odporúčaniach, o kvalifikačných požiadavkách pre zamestnancov koordinačných stredísk, medzi ktorými je aj, citujem toto usmernenie, „znalosť anglického, nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni“ ako odporučenie a v zátvorkách sa hovorí o tom, že „znalosť jazykov susediacich krajín so Slovenskou republikou je výhodou“. Podľa nášho názoru toto usmernenie znalosť cudzích jazykov len odporúča a veľmi slabo definuje.

Po zverejnení nášho návrhu sa ukázalo, že viacerí riaditelia koordinačných centier sa v skutočnosti snažia riešiť čo najplynulejšiu komunikáciu so všetkými volajúcimi na linku 112. Preto by tento návrh poskytoval plnú legislatívnu oporu pre tých, ktorí sa snažia vyjsť v ústrety ľuďom v núdzi.

Sme presvedčení, ako sme to napísali v dôvodovej správe, resp. v odôvodnení nášho návrhu, že na svete neexistuje vyššia hodnota ako ľudský život a náš návrh súvisí práve s ochranou a záchranou ľudského života, preto žiadam vás o podporu tohto návrhu. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok