Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh novely zákona o samospráve VÚC Strana maďarskej koalície podporovať nemôže, pretože aj po prerokovaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky neboli odstránené najväčšie nedostatky návrhu.

Môžeme len potvrdiť, že tento návrh mieni do značnej miery degradovať postavenie poslancov samosprávnych krajov najmä preto, že na prelomenie tzv. sistačného práva uplatneného predsedom samosprávneho kraja podľa tohto návrhu bude potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov namiesto súčasného stavu, keď platný zákon určuje len nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, potvrdiť vykonanie pôvodného uznesenia regionálneho zastupiteľstva.

Navyše vo výboroch, v gesčnom výbore, keď sa nemýlim, bol prijatý návrh, na základe ktorého pri schvaľovaní organizačnej štruktúry úradu samosprávneho kraja zastupiteľstvo stratí pôvodné právo určovať jeho štruktúru a získa to práve predseda samosprávneho úradu, vlastne samosprávneho kraja. Týmito zmenami, najmä vyňatím právomocí schvaľovať organizačnú štruktúru zastupiteľským zborom, bude podľa nášho názoru princíp demokracie na úrovni samosprávnych krajov zoslabený. Naopak, ohľadom posilnenia právomoci predsedu samosprávneho kraja je namieste otázka: Na čo vôbec boli zriadené zastupiteľské zbory a samosprávne kraje, ak predsedovia nadobúdajú stále viac a viac kompetencií na úkor regionálnych poslancov? Veď potom by stačilo možno v pôvodných krajských úradoch zaviesť priamu voľbu prednostu, posilniť trošku ich kompetencie a všetko by mohlo fungovať po starom bez vytvorenia vyšších územných celkov.

Z toho dôvodu navrhujeme ako procedurálny návrh, pán spravodajca, aby sme zo spoločnej správy vyňali body 2 a 4 na osobitné hlasovanie. Súhlasíme však s bodom 14 predkladaného návrhu, na základe ktorého by zastupiteľstvo samosprávneho kraja na návrh predsedu volilo viacerých podpredsedov samosprávneho kraja.

Vychádzajúc z tohto princípu, ak bude predložený podobný návrh, a podľa našich informácií sa to pripravuje, týkajúcich sa mestských zastupiteľstiev, a to tak, aby mestské zastupiteľstvá na návrh primátora mohli zvoliť maximálne dvoch zástupcov primátora namiesto súčasného stavu, keď zákon umožňuje zvolenie len jedného zástupcu, tak tento návrh budeme podporovať. Podľa nášho názoru takéto riešenie umožní racionálne rozdelenie nahromadených riadiacich právomocí a úloh medzi najvyššími predstaviteľmi miest.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok