Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán spravodajca, v dôvodovej správe sa okrem iného píše: „Návrh zákona je v súlade s čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná atď.“

Ja by som chcel toto doplniť o ďalšie atribúty. Slovenská republika dobrovoľne vstúpila do zväzku Európskej únie. K tomuto zväzku musela prispôsobiť aj svoje zákonodarstvo vrátane pracovného práva. Slovenské zákonodarstvo tak ako zákonodarstvo ostatných členských krajín Európskej únie sa musí vyvíjať na princípoch vyplývajúcich zo zmluvy o založení Európskej únie, pôvodne Rímskej zmluvy.

Slovenská republika je povinná plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o Európskej únii, a teda musí plniť aj ustanovenia tých článkov zmluvy, ktoré sa týkajú pracovného práva. V súlade s čl. 136 Zmluvy o Európskej únii členské štáty rešpektujúce základné sociálne práva, ako sú ustanovené v Európskej sociálnej charte a Charte základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva majú za cieľ podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahla ich harmonizácia pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny dialóg a rozvoj ľudských zdrojov.

Na dosiahnutie uvedených cieľov Európska únia podporuje a dopĺňa činnosť členských štátov v oblastiach, ktoré sa týkajú zlepšenia najmä pracovného prostredia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pracovných podmienok, informovanosti pracovníkov a porád s pracovníkmi, opätovného zapojenia osôb vylúčených z trhu práce, sociálneho dialógu, rovnosť medzi mužmi a ženami na trhu práce a rovnakého zaobchádzania.

Pracovné právo vyplývajúce z tejto zmluvy o založení Európskej únie, zo smerníc Európskej únie, z Európskej sociálnej charty, z dohovorov Medzinárodnej organizácie práce rozvíjajúcich tieto články vždy malo, má a bude mať ochranné prvky. Tieto rešpektujú všetky členské krajiny.

Pracovné právo Európskej únie sa dotýka a ovplyvňuje takmer polovicu národných pracovnoprávnych úprav všetkých krajín Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. Všetky sociálne normatívy, ktoré vyplývajú zo základnej zmluvy o založení Európskej únie vrátane jej zmien a doplnkov majú priamu právnu účinnosť. Preto priamo a bezprostredne zaväzujú nielen štátne orgány pri tvorbe národných právnych predpisov, ale aj všetky právnické osoby a fyzické osoby každého členského štátu, t. j. vrátane zamestnávateľov.

Návrh novely Zákonníka práce obsahuje celý komplex právnych nástrojov zvýšenia flexibility pracovného práva aj do budúcnosti. Pojem závislej práce vymedzený v návrhu novely Zákonníka práce je upravený v zákonoch takmer všetkých členských krajín Európskej únie. Vychádza z odporučenia Medzinárodnej organizácie práce a je v súlade s požiadavkou Európskej komisie v Zelenej knihe. Európska komisia zdôraznila, že problémom týkajúcim sa osôb, ktoré sú nútené vydávať sa za samostatne zárobkovo činné osoby s cieľom obísť vnútroštátne závery teda alebo zákony by sa mali zaoberať v prvom rade členské štáty.

Ak hovoríme a spomíname aj Zelenú knihu, už tu bol citovaný a vybraný aj citát, myslím, že to bol pán poslanec Štefanec. Je tam aj viac citátov. Ja si dovolím prečítať jeden citát z tejto Zelenej knihy. „Existujú však dôkazy o škodlivých vplyvoch spojených so stúpajúcou rozmanitosťou pracovných režimov. Existuje riziko, že časť pracovnej sily zostane uväznená v po sebe idúcich krátkodobých nízko kvalifikovaných zamestnaniach s neadekvátnou sociálnou ochranou, a tým sa dostane do zraniteľného postavenia. Takéto zamestnania však môžu najmä pre ľudí s určitými ťažkosťami slúžiť aj ako odrazový mostík, aby sa stali súčasťou pracovnej sily.“

Na záver mi dovoľte jednu vetu, že implementácia zákonov Európskej únie a pravidiel zo Zákonníka práce je zjavná, a preto podporím tento Zákonník práce. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok