Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som sa krátko vyjadril k navrhovanému zákonu o uznaní odborných kvalifikácií.

V školstve som strávil zhruba 35 rokov a sám som veľmi rád, že po toľkých reformách, ktoré školstvo zaznamenalo, po toľkých legislatívnych a iných úpravách, ktoré tu nejdem menovať, konečne svetlo sveta uzrel tento zákon, ktorý v prvom rade zľahčuje prácu vedeniam školy, či už základnej, strednej, alebo vysokej školy, a vnáša, samozrejme, jasný pohľad na to, ako ďalej bez toho, žeby sme sa dohadovali o existencii a právoplatnosti niektorého z dokladov alebo či dáme bodku, výkričník, malé alebo veľké písmeno.

Uznávanie dokladov o vzdelaní sa dostalo do stredobodu pozornosti začiatkom deväťdesiatych rokov, keď sa otvorením hraníc zvýšila študijná i profesijná mobilita medzi jednotlivými štátmi. Postupne sa vytvárali právne predpisy, ktoré mali za úlohu riadiť proces uznania dokladov o vzdelaní v Slovenskej republike. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa však celý proces a legislatívny rámec uznávania zmenil. Boli prijaté nové právne predpisy, ktoré boli súčasťou povinnej aproximácie práva Slovenskej republiky s právnymi predpismi Európskej únie.

Dnes prijatím Smernice č. 2005/36 Európskeho spoločenstva Európskym parlamentom proces uznávania stojí opätovne pred veľkou výzvou a transpozícia tohto právneho predpisu priniesla so sebou ďalšie početné zmeny v uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikáciách. Vzhľadom na to, že transpozíciu uvedenej smernice Ministerstvo školstva Slovenskej republiky uskutoční tvorbou nového právneho predpisu, najhmatateľnejšou formou a zmenou bude výrazné zjednodušenie právnej úpravy tejto problematiky. V súčasnosti problematiku uznávania upravujú početné právne predpisy rôznych úrovní. Uvedený právny predpis jasne zadefinuje dva účely uznávania, ako profesijné a akademické účely. Profesijné uznanie je typ uznávania, ktorý sa vzťahuje na vôľu žiadateľa vykonávať povolanie na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či ide o regulované alebo neregulované povolanie, alebo či žiadateľom je občan členského štátu alebo tretieho štátu. Predkladaný právny predpis vnesie poriadok, právnu jasnosť a rovnaký prístup k občanom, samozrejme, Európskej únie a tretích štátov do legislatívy uznávania prostredníctvom zmien kompetencií.

Týmto sa Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vzdá kompetencie uznávať niektoré doklady o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu. Túto celú kompetenciu prenechá vzdelávacím inštitúciám, na ktorých absolvent zahraničného štúdia má záujem pokračovať vo svojom vzdelávaní. Súčasne sa im však zoberie kompetencia uznávať odborné kvalifikácie na účely výkonu povolania. Navrhovaným zákonom sa celý proces profesijného uznávania presunie na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, a tým sa odstránia súčasne rozdielne prístupy k uznaniu odbornej kvalifikácie na základe štátu pôvodu. Vytvoril sa jednotný rámec, ktorý každý žiadateľ o uznanie svojej kvalifikácie musí spĺňať a je v súlade s požiadavkami Európskej únie.

Môžeme len teda potvrdiť to, čo už povedal pán minister, okrem výrazného zjednodušenia legislatívy, a tým aj procesu uznávania sa predkladaným zákonom zavádzajú aj nové pojmy, ktoré majú úlohu eliminovať existujúce rozdiely v národných systémoch vzdelávania. Takýmto, Európskou komisiou zavádzané riešenie, je vytváranie spoločných platforiem, ktoré majú nahrádzať vykonávanie jednu z foriem kompenzačných mechanizmov. Spoločné platformy sú sústavou kritérií odbornej kvalifikácie, ktoré sú vhodné na kompenzovanie podstatných rozdielov, ktoré sa identifikovali medzi požiadavkami na odbornú prípravu pre dané povolanie v Slovenskej republike a v štáte pôvodu získanej kvalifikácie. Podstatné rozdiely sa definujú na základe porovnania trvania a obsahu vzdelávania v najmenej dvoch tretinách členských štátov vrátane členských štátov, kde dané povolanie regulované nie je.

Ďalej ešte dovoľte povedať, že navrhovaný zákon zruší terminologickú nejasnosť v uznávaní, určí zásady pri používaní akademických a profesijných titulov získaných v zahraničí, pretože v súčasnej dobe je v tejto oblasti nedostatok právnej úpravy a vyhovuje napredujúcim trendom odbúravania prekážok v profesijnej mobilite.

Preto to, čo bolo povedané, to, čo som konštatoval, predkladaný návrh zákona navrhujem zaradiť do ďalšieho legislatívneho procesu, samozrejme, na schválenie Národnou radou a som presvedčený, že poslanci Národnej rady bez výhrady, bez ohľadu, do ktorej skupiny koalície alebo opozície patria, zákon schvália.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok