Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, ctené dámy, vážení páni, milí hostia, návrh novely zákona o regulácii sieťových odvetví č. 276/2001 je podľa mňa ďalším v sérii návrhov zákonov z dielne súčasnej vlády, ktorá mení nezávislé inštitúcie na politické orgány. Nie je to novinkou. Už sme toho boli svedkom v tejto snemovni pri rade správcov jadrového fondu či pri Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

A dôkazy, dámy a páni, nám dáva samotná vláda. Veď pár dní po platnosti novely zákona o Rade správcov jadrového fondu boli okamžite všetci nominanti vymenení. A nielen to. 10. januára tohto roku napríklad bol vymenovaný do rady správcov pán Imrich Sitáš, ktorý bol o dva týždne 24. januára vládou bez udania dôvodu vymenený.

Toto sú priame dôkazy našej argumentácie, že jednoducho orgány, ktoré boli predtým nezávislé, sú politicky podriadené a vláda si robí s nimi, čo chce. Podobne to bolo pri Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pár dní po platnosti tohto zákona bol odvolaný pán Gajdoš z čela ústavu, no a túto novelu, ktorú máme na stole, no tak tuto sa vláda ani neobťažovala s nejakými veľkými dôvodmi, lebo priamo v § 19 sa uvádza, že sa končí funkčné obdobie všetkých členov rady. Priamo s funkčnosťou alebo s platnosťou zákona všetci členovia rady sú odvolaní.

No a tá nezávislosť, dámy a páni, o ktorej toľko hovoríme, sa prejavuje v tom, tá strata nezávislosti, aby som bol presný, napríklad v tom, že nominanti, politickí nominanti budú podliehať odvolaniu na základe výkladu o regulačnej politike. No však toto samo je dôkazom toho, že ide o politický orgán, a nie o nezávislú inštitúciu. To sú teda tie výhrady, ktoré stále pretrvávajú.

Pán poslanec Faič hovoril o procese pripomienkovania zo strany Európskej komisie a pozorne som ho počúval, lebo podľa mňa to bol ďalší dôkaz pre našu argumentáciu, že ten zákon jednoducho nebol dobrý, že bol nekvalitne pripravený a že aj ďalšie výhrady pretrvávajú. Niektoré sa odstránili. Veď len v medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo 300 pripomienok, ale niektoré stále pretrvávajú. A podľa mňa podstatné. Boli to výhrady o nezávislosti, ale sú tu aj ďalšie výhrady o nesúvislosti tejto legislatívy, ktorá je v priamom protiklade s legislatívou Európskych spoločenstiev.

A dovolím si citovať v tejto súvislosti na potvrdenie mojej argumentácie odbor legislatívy a aproximácie práva Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý v stanovisku k tejto právnej norme uvádza, že ako vieme, s cenovou dereguláciou dodávok elektriny a plynu pre všetkých odberateľov sa podľa tejto novely zákona počíta až od 1. januára 2012.

Podľa čl. 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2033/55/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s plynom a s čl. 21 smernice EP a Rady 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou sa určuje termín otvorenia sprístupnenia trhu tohto tovaru podľa slobodného výberu odberateľov od 1. júla 2007.

Aj na základe tohto sa v závere uvádza nasledovné, citujem: „Predložený návrh zákona nie je plne zlučiteľný s príslušnými právnymi aktmi Európskeho spoločenstva vrátane ustanovení zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.“ Koniec citátu.

Aby som to ešte dokumentoval ďalšími slovami, ctené kolegyne a kolegovia, situácia je taká, že napríklad v Česku alebo v Nemecku si občania môžu slobodne vybrať svojho dodávateľa elektrickej energie. Na Slovensku to malo byť možné od 1. júla t. r. Táto novela zákona ale to znemožňuje. V súčasnosti je stav taký na Slovensku, že voľne si môžu slobodne vybrať svojho dodávateľa elektrickej energie len právnické subjekty, ale občania ešte nie. Európska komisia tlačí na to, aby to bolo vo všetkých krajinách od 1. júla. Bohužiaľ táto novela znemožňuje takýto slobodný výber občana pri výbere svojho dodávateľa.

Ďalšou argumentáciou, ktorá je, alebo ďalším faktom, ktorým chcem podporiť svojich kolegov, je skutočnosť nesmierne vysokej pokuty, ktorá je v rukách štátu. Hovorí sa tu o pokute 600 mil. za nedodržanie unbundlingu a 400-tis. za každý deň omeškania, nezaplatenia tejto pokuty v prípade nedodržania pravidiel unbundlingu.

Skutočnosť je taká, že napríklad v podniku Stredoslovenská energetika má štát majoritu a zástupcovia štátu zo strany ministerstva hospodárstva i Fondu národného majetku práve neurobili tento proces. Čiže pripadá mi to ako pokuta daňovým poplatníkom za neschopnosť úradníkov a nominantov štátnych inštitúcií.

O regulácii všetkého sa tu už hovorilo a pozorne som si vypočul aj pozmeňujúci návrh pána poslanca Pelegriniho, ktorý zjemňuje túto reguláciu, ktorá v pôvodnom ustanovení hovorila, že by sa mala vzťahovať na všetky tovary a služby a podľa tohto návrhu by to malo byť iba v súlade s regulačnou politikou. Je to miernejšia formulácia, ale podstata zostáva rovnaká. Pod rúškom ochrany spotrebiteľa by sa mohli podľa tohto zákona regulovať všetky tovary a služby.

Že som, dámy a páni, presvedčený, že tento zákon nie je dobrý pre občana, nie je dobrý pre spotrebiteľa, lebo znemožňuje slobodnú voľbu pri jeho výbere a navyše je v jednoznačnom rozpore s legislatívou Európskych spoločenstiev. Aj to sú dôvody, pre ktoré budem hlasovať proti takto formulovanému návrhu zákona. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok