Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja opäť interpelujem ministra hospodárstva, pána ministra Jahnátka.

Vážený pán minister hospodárstva, ak niekde ste v budove Národnej rady ... Ďakujem pekne. Ja sľubujem, že táto interpelácia bude veľmi krátka.

„Vážený pán minister, na základe obsahu vašej odpovede na moju interpeláciu zo 14. decembra 2006 a nespokojnosti s ňou, ktorú som tlmočila vo svojom predchádzajúcom vystúpení, opätovne vás žiadam o zodpovedanie tých častí interpelácie, ktoré vo vašej odpovedi zostali nepovšimnuté.

V decembri som konštatovala, že na trhu Slovenskej republiky sa vyskytujú textilné výrobky farbené zakázanými karcinogénnymi azofarbivami a že podľa posledných, mne známych výsledkov testovania textilných výrobkov pre deti, ktoré na trhu odobrala SOI-ka, bol každý pätnásty výrobok vyhodnotený ako nebezpečný. Žiadala som vtedy, aby SOI opätovne vykonala na trhu hĺbkovú kontrolu textilných výrobkov pre deti zameranú na prítomnosť zakázaných azofarbív a aby sa tomuto problému venovala pozornosť dovtedy, kým sa nepreukáže návrat do normálu. Na svojej požiadavke trvám preto, že tieto a im podobné výrobky predstavujú priame ohrozenie zdravia veľmi veľkého počtu spotrebiteľov.

V decembri som tiež konštatovala, že ide o štatisticky taký významný výskyt nebezpečných výrobkov medzi textilnými výrobkami pre deti a že ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky malo informovať komisiu, pretože ho k tomu zaväzuje ustanovenie § 23 ods. 2 zákona 634/1992 Zb., trvám na odpovedi na otázku, či sa tak stalo, a ak o náleze nebola komisia informovaná, aby tak zodpovední pracovníci ministerstva hospodárstva dodatočne urobili.

Som presvedčená o tom, že počet nebezpečných výrobkov na trhu Slovenskej republiky bude klesať iba vtedy, ak si zodpovedajúce štátne orgány budú plniť svoje úlohy určené zákonom, ak sa iniciuje sústredený a trvalý tlak na nepoctivých podnikateľov obchodujúcich s nebezpečným výrobkami. Toto úsilie bude v Slovenskej republike úspešné iba vtedy, ak v jeho čele bude stáť minister zodpovedajúci za príslušný rezort.“

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok