Vážený pán minister, vo svojej interpelácii som upozornila na konkrétne nedostatky súvisiace s výskytom nebezpečných výrobkov na trhu Slovenskej republiky v nádeji, že ako šéf rezortu hospodárstva usmerníte zodpovedných pracovníkov svojho ministerstva tak, aby ich práca bola nespochybniteľným prínosom pre spotrebiteľov, teda aj pre všetkých nás, vrátane vás.

Moja interpelácia nebola samoúčelnou kritikou poslankyne z tábora opozície, veď som upozorňovala na nedostatky z obdobia pôsobenia vášho predchodcu pána Malchárka, ktoré majú tendenciu pretrvávať i počas vášho pôsobenia a ak nezasiahnete, zdedí ich váš nástupca.

Žiaľ, písomná odpoveď na interpeláciu, ktorú vypracovali vám podriadení pracovníci a ktorú ste podpísali, je povrchná, plná vaty, vyhýba sa podstate problémov alebo ignoruje položené otázky, teda ani neposkytuje záruku nápravy nedostatkov, na ktoré som poukázala.

Po prvé najskôr uvediem, v čom ma odpoveď aspoň čiastočne uspokojila. K stanovisku k interpelácii je daný prísľub prijať opatrenia, ktorými sa dosiahne skrátenie jednotlivých etáp administratívneho procesu kontroly a vyhľadávania nebezpečných výrobkov. Tento prísľub však zostáva iba v rovine bližšie nešpecifikovaných opatrení. Po ich prijatí by už teda nemalo dochádzať k tomu, aby vzorka výrobku odobratá z trhu čakala dva mesiace na doručenie do skúšobného laboratória alebo k tomu, aby bola informácia o výskyte nebezpečného výrobku na trhu Slovenskej republiky odoslaná do systému RAPEX až po uplynutí 160 dní od odberu vzorky.

Po druhé vyslovujem svoju nespokojnosť nad tým, že niektoré problémy nastolené v interpelácii zostali nepovšimnuté. Bez odozvy zostala požiadavka, aby ministerstvo hospodárstva vypracovalo všeobecne záväzný predpis na ustanovenie spôsobu rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinárskych výrobkov, ako to ukladá splnomocňovacie ustanovenie v § 23 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Nepovšimnutá zostala aj požiadavka, aby SOI opätovne vykonala na trhu Slovenskej republiky hĺbkovú kontrolu textilných výrobkov na prítomnosť zakázaných azofarbív, aby sa preverilo, či alarmujúce výsledky poslednej kontroly z mája 2006 neboli náhodné. Na osvieženie pamäti pripomínam, že podľa posledných známych výsledkov zo súboru 90 odobratých vzoriek bol každý pätnásty textilný výrobok pre deti vyfarbený zakázanými karcinogénnymi azofarbivami, teda každý pätnásty textilný výrobok odobratý na trhu bol nebezpečný.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok