Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja len z toho dôvodu, že pán komisár nás vyzval na otázky, aby predsa neodišiel bez toho, aby dostal otázku, chcel by som položiť jednu, ale predtým taktiež pánovi podpredsedovi.

Na Slovensku bol podľa mňa vymyslený celkom dobrý systém prípravy európskych legislatívnych noriem. Je to zložitý systém, nechcem ísť do detailov, ale to gro, podstata prípravy prebieha v tzv. rezorčných koordinačných skupinách. Keď sme mali šancu práve na pôde výboru pre európske záležitosti konzultovať prípravu európskych legislatívnych noriem so zástupcami podnikateľov, tak poukázali na to, že je tu značná rezerva, akým spôsobom sú zapojení do celého procesu práve záujmové skupiny, odbory, mimovládne organizácie.

Takže chcel by som apelovať na vás, pán podpredseda, aby ste ovplyvnili aj tento proces tým spôsobom, aby nielen vládni činitelia, nielen vládna administratíva, ale aj záujmové skupiny mali možnosť sa zapojiť do procesu prípravy, pretože stanoviská prezentované na európskych radách by mali byť stanoviskami Slovenskej republiky v čo najširšom slova zmysle.

Čo sa týka teda tej konkrétnej otázky na pána komisára, ja viem, že prebieha v Európskej únii veľmi intenzívna debata o tom, ako intenzívnejšie komunikovať s občanmi, ale stále si myslím, že názvy jednotlivých programov, jednotlivých dokumentov sú nesmierne zlé, ľudia to nemôžu pochopiť, čo obsahujú. Každé mesto chce mať takmer svoj program, Lisabonský program, Haagsky program, tie programy obsahujú konkrétne politické kroky, činy, skôr by sme mohli nazvať iným spôsobom tie programy a to isté sa týka Národného rozvojového plánu, čo sme teraz premenovali na Národný strategický a referenčný rámec, predtým sa to dalo pochopiť – Národný rozvojový plán, to každý...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok