Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, vážený pán riaditeľ, predkladám správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 111 zo 16. októbra 2006 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 na prerokovanie v termíne do 29. novembra 2006 týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, ktorý na základe rokovaní výborov predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007.

Výbory prerokovali návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 26 z 31. novembra 2006 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 65 z 29. novembra 2006 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované takto: zdroje celkové 153 949 647-tis. Sk, výdavky 142 763 158-tis. Sk, z toho základný fond nemocenského poistenia 5 543 773-tis. Sk, základný fond starobného poistenia 104 596 538-tis. Sk, základný fond invalidného poistenia 24 568 056-tis. Sk, základný fond úrazového poistenia 960 mil. korún, základný fond garančného poistenia 1 066 389-tis. korún, základný fond poistenia v nezamestnanosti 2 588 426-tis. korún a nakoniec právny fond 3 459 976-tis. korún.

Výbor poveril spoločného spravodajcu Jozefa Haleckého predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 37. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky máte uvedený v prílohe.

Pán predsedajúci, uveďte rozpravu k uvedenému bodu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok