Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, pán spravodajca, ctené dámy, vážení páni, som presvedčený, že budúcnosť Slovenska je vo vzdelaní, som o tom presvedčený nielen na základe skúseností iných krajín, ale aj na základe osobnej skúsenosti. A dovolím si pripomenúť jednu skutočnosť, že vtedy pred dvoma rokmi to bola Slovenská demokratická a kresťanská únia, ktorá prišla s projektom podpory znalostnej ekonomiky – s projektom Minerva. Ten projekt sa vtedy týkal štyroch pilierov: rozvoja ľudských zdrojov, podnikateľského prostredia, vedy, výskumu, inovácií a budovania informačnej spoločnosti.

Potešil ma fakt, že tento projekt získal podporu naprieč celým politickým spektrom, a všimol som si, že z tohto miesta podporil znalostnú ekonomiku aj včera pán prezident. Viem o tom, samozrejme, že k tomuto projektu sa prihlásila aj súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení. O to viac ma zarazil fakt, že o znalostnej ekonomike už nehovoria čísla v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007. Na jednej strane teda proklamácia, na druhej strane realita v číslach, ktorá je úplne iná. Dovolím si uviesť teraz zopár takýchto čísiel.

Veľakrát sme už počuli o školstve. V školstve skutočne za posledných 6 rokov bol rastúci trend výdavkov v porovnaní s percentami k domácemu produktu od 0,54 v roku 2000 až po 0,81 v roku 2006. Tento trend sa však otočil a v roku 2007 je navrhnutý podiel verejných výdavkov v školstve k domáceho produktu na úrovni 0,75 %. Čiže evidentný obrat.

Čo sa týka informatizácie, táto situácia je ešte omnoho horšia. Minulá vláda dala na informatizáciu v projektoch Minerva na rok 2006 sumu 420 mil. Sk, súčasná vláda na budúci rok nenaprojektovala žiaden nový projekt v Minerve a nie je tam vyčlenená ani jedna koruna. Dokonca nielen na nové projekty, ale ani na súčasné projekty, ktoré by mali pokračovať, ako Internet pre vzdelanie, resp. Infovek, kde sú prostriedky zmenšené na polovicu.

Veľmi zle dopadli veda a výskum, ďalší z pilierov projektu Minerva. Tento rok 7,68 mld., na budúci rok 7,13 mld., čiže pokles o 550 mil. Sk. Je to pokles teda už nielen relatívny, ale pokles v absolútnych hodnotách.

Na porovnanie s poľnohohospodárstvom s priamymi platbami tu vychádza zaujímavá paralela. Keď v tomto roku sme investovali do vedy a výskumu viac než do priamych platieb, na budúci rok priame platby poľnohospodárov budú mať o 52 % viac ako položka vedy a výskumu. Myslím si, že táto črta najlepšie charakterizuje zmysel štátneho rozpočtu. Priame platby poľnohospodárov o polovičku viac ako rozpočet pre vedu a výskum.

Myslím si, že na základe faktov dochádza i k predstieraniu sociálnej politiky, pretože už včera sme boli svedkami toho, že v zákone o dani z príjmu sa napríklad zrušila odpočítateľná položka zamestnávateľa do 6 % na účelové sporenie a životné poistenie pre tých ľudí, ktorí to najviac používali, a tými boli ľudia z nízkopríjmových skupín a v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou. Osobitne na východe Slovenska tento produkt zaznamenal za relatívne krátky čas úspech, lebo do neho vstúpilo viac než 5-tisíc ľudí. Bohužiaľ, nebude tak už od budúceho roka.

Dochádza takisto ku kráteniu Štátneho fondu rozvoja bývania, v tomto prípade o 507 mil. Sk. Dochádza ku kráteniu Programu rozvoja bývania o 276 mil. Sk a celá bytová politika alebo verejné výdavky na podporu bývania klesajú o 3,8 %. Okrem iného Štátny fond rozvoja bývania neslúži len na podporu nájomných bytov, ale i na projekty zatepľovania, o ktorých sme počuli tiež aj včera z úst pána prezidenta, že vyzdvihoval túto oblasť. Za minulý rok bolo poskytnutých mnoho úverov, mnoho výhodných úverov na dobu 20 rokov len s jednopercentným úročením, ktoré boli až do výšky 80 %, osobitne na zatepľovanie budov, striech, okien pre občanov, a tie výsledky boli skutočne veľmi, veľmi dobré. Za štyri roky dokonca došlo k poklesu spotreby energií až o 40 %. A myslím si, že toto je práve cesta, ktorou by sme sa mali uberať do budúcna, aby sme podporovali skôr šetrenie s energiami a podporu nájomného bývania.

Počuli sme už čísla o tom, že klesá podpora kultúry o viac ako 500 mil. i klesanie alebo i podpora regionálnych rozdielov cez budovanie infraštruktúry, pretože na výstavbu diaľnic bude menej o 4,7 mld. Sk.

Myslím si však, že tento návrh štátneho rozpočtu na rok 2007 je predstieraním šetrenia, a dovolím si to ilustrovať na jednej položke. Pán minister financií odôvodňoval tento návrh, že budeme šetriť na výdavkoch, nie na ľuďoch, no ja si dovolím zvýrazniť skutočnosť, že na Slovensku už tretí rok po sebe stúpa rast reálnych miezd a výdavky na budúci rok, ako som ilustroval, vo väčšine týchto dôležitých kapitol klesajú. Zaujímavé ale, že neklesá, ale, naopak, stúpa jedna položka, na ktorú si dovolím upriamiť vašu pozornosť, a tá klesá až možno na úroveň 250 %, teda 2,5-násobne, je to položka rezervy predsedu vlády. Čiže na jednej strane veľké šetrenie, ale na druhej strane zdá sa, že niekto tu vodu káže a víno pije.

Myslím si, že štátny rozpočet má aj svoje riziká, aj keď odhad príjmov je urobený skutočne profesionálne. V položke krytí nie je už známa položka v zdravotníctve na zvýšenie platby poistencov štátu od mája budúceho roku, teda za 8 mesiacov. Táto položka sa môže vyšplhať až na úroveň 4,2, možno 4,4 mld. Sk, nie je tam vianočný príspevok, takže takmer 2-miliardová položka. No a po poslednom zasadnutí koaličnej rady sme boli svedkami informácií, že v rozpočte budú riešené i železnice, ochrana pred povodňami a podpora nájomných bytov. No musíme si povedať realitu, že tieto položky takisto tam nie sú, 500 mil. na železnice chýba, chýba 100 mil. na ochranu pred povodňami i 200 mil. na podporu nájomných bytov, na rozdiel od pôvodnej komunikácie.

Dovoľte mi vrátiť sa teraz, dámy a páni, k projektu Minerva a osobitne k oblasti informatizácie. Myslím si, že už aj na základe uvedeného je každému jasné, že podpora znalostnej ekonomiky je len fráza, ktorá nie je podporená reálnymi číslami ani v oblasti podpory ľudských zdrojov, ani v oblasti vedy, výskumu, inovácií, ani v oblasti podnikateľského prostredia, lebo dochádza tu ku komplikácii zákonov a k vyššiemu zdaňovaniu občanov, ako sme toho boli svedkami v zákone o dani z príjmu, ktorý sme prijali včera. No a v oblasti informačnej spoločnosti tu dochádza skutočne nie k rozvoju, ale ani nie k pokračovaniu súčasných projektov. Preto si dovolím predložiť dva pozmeňujúce návrhy.

Dovolím si prečítať text toho prvého. V prílohe č. 3 Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 sa záväzné ukazovatele menia takto: V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa znižujú v stĺpci výdavky celkom a v stĺpci výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie o 180 mil. Sk a zároveň sa o túto sumu zvyšujú v kapitole Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na účelovo určený projekt Infovek.

Ide teda o zvýšenie sumy na projekt Infovek na úroveň roku 2006. Projekt Infovek patrí medzi najkvalitnejšie projekty, ktoré pomáhajú mladú generáciu pripraviť na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti. Zdrojové krytie uvedeného zvýšenia výdavkov sa navrhuje riešiť na úkor zníženia položky valorizácie miezd vo Všeobecnej pokladničnej správe.

Text druhého pozmeňujúceho návrhu sa týka projektu Internet pre vzdelanie a znie takto: V prílohe č. 3 Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 sa záväzné ukazovatele menia takto: V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa znižujú v stĺpci výdavky celkom a v stĺpci výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie o 112 232-tisíc Sk a zároveň sa o túto sumu zvyšujú v kapitole Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na účelovo určený podprogram Internet pre vzdelanie.

Dôvodom je, že výdavky vyplývajú zo záväzku vlády vyplácať účastníkom programu mesačnú prémiu 234 korún na účastníka na pripojenie na vysokorýchlostný internet po dobu 24 mesiacov od podpisu zmluvy. Ročná potreba prostriedkov pre prihlásených 40-tisíc účastníkov činí 112 232-tisíc korún. Tento návrh zabezpečuje potrebné množstvo financií na rok 2007. Zdrojové krytie uvedeného zvýšenia výdavkov sa navrhuje riešiť na úkor zníženia položky valorizácie miezd vo Všeobecnej pokladničnej správe.

Ctené dámy, vážení páni, dovoľujem si vás požiadať o podporu týchto pozmeňujúcich návrhov, lebo smerujú k tomu, že sa minimálne udržia výdavky pre oblasť informatizácie spoločnosti a že 40-tisíc občanov nemusí doplácať zo svojho to, čo im sľúbil štát a svojím podpisom potvrdil.

Ďakujem veľmi pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok