Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k predmetnému návrhu poslancov Edity Angyalovej a Róberta Madeja, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, si dovoľujem podať pozmeňujúci návrh, ktorého akceptáciou by sa vytvorili podmienky efektívnejšej, odbornejšej, úctivejšej služby ľuďom v núdzi so signifikáciou rovnakej príležitosti pre užívateľa i poskytovateľa sociálnej pomoci. Táto úprava je nutná pre potreby praxe do času prijatia a účinnosti nového zákona o sociálnych službách a to chcem veľmi zdôrazniť.

Preto navrhujem v prvom bode môjho pozmeňujúceho návrhu, aby sa § 15 ods. 5 doplnil o druhú vetu, ktorá znie: „Celkový rozsah sa určuje v hodinách.“

Doterajšie znenie ustanovenia § 15 ods. 5 zákona o sociálnej pomoci v platnom znení, a to, že „rozsah opatrovateľskej služby podľa ods. 1 písm. a) určí príslušný orgán na základe odporúčania zdravotníckeho zariadenia,“ spôsobovalo v aplikačnej praxi nie malé problémy z dôvodu, že príslušný orgán, teda obec alebo okresný úrad práce, sociálnych vecí, rodiny nevedel presne určiť, aký rozsah opatrovateľskej služby bude nevyhnutný pre občana, u ktorého sa zdravotný stav môže meniť v krátkych časových intervaloch. Teda ak príslušný orgán rozhodol o tom, že občan spĺňa podmienky na zabezpečovanie nevyhnutných prác v domácnosti, o niekoľko týždňov môže byť daný občan odkázaný aj na zabezpečovanie nevyhnutných životných úkonov. Zmenou predmetného ustanovenia bude umožnené príslušnému orgánu stanoviť rozsah opatrovateľskej služby tak, že určí počet hodín nevyhnutných na zabezpečovanie nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti a na zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a bude rozhodnutím samotného poskytovateľa opatrovateľskej služby, ktoré z úkonov definovaných v § 15 ods. 1 zákona bude poskytovať v danom časovom rámci. Taktiež v nadväznosti na zrušenie vyhlášky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci, ktorá stanovuje výšku úhrad občana pri zabezpečovaní jednotlivých úkonov opatrovateľskej služby, bude priehľadnejšia legislatíva na určovanie ceny, koľko má občan platiť za 1 hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby prostredníctvom VZN obcí a miest, napr. za 1 hodinu opatrovateľskej služby je občan povinný platiť 5 Sk. Upravenie rozsahu opatrovateľskej služby tak, že sa bude stanovovať rozsah počtom hodín, je aj v súlade s prílohou č. 14 zákona, podľa ktorej sa poskytuje finančný príspevok poskytovateľovi opatrovateľskej služby na základe jednotky, ktorou je hodina opatrovateľskej služby.

V druhom bode môjho návrhu navrhujem § 85 ods. 2 doplniť o druhú vetu, ktorá znie: „Príslušný orgán je povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obci za podmienok stanovených v § 86.“

Príslušné orgány sa bránia poskytovaniu finančných príspevkov tak, ako im to ukladá zákon, preto navrhujem, aby do predmetného ustanovenia zákona bola doplnená táto veta z dôvodu, aby bolo bez pochýb, že poskytovateľ sociálnych služieb má nárok na finančný príspevok pri splnení podmienok stanovených v § 86 zákona. V podstate ide len o zdôraznenie právneho nároku poskytovateľa sociálnych služieb na finančný príspevok a viac-menej má navrhovaná zmena zákona o sociálnej pomoci legislatívnotechnický charakter.

V treťom bode môjho návrhu § 86 sa dopĺňa o nový odsek 11, ktorý znie: „Minimálna výška finančného príspevku určená podľa prílohy č. 14 sa k 1. júlu kalendárneho roka zvyšuje o medziročnú mieru inflácie tak, že k minimálnej výške finančného príspevku sa pripočíta násobok výšky medziročnej miery inflácie vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky s príslušnou sumou minimálneho finančného príspevku. Upravené minimálne výšky finančných príspevkov ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky. A vyhlási jeho úplné znenie zverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“

Zdôvodnením pre túto legislatívnu zmenu je jednoducho tá skutočnosť, že náklady na poskytovanie sociálnych služieb z roka na rok stúpajú, avšak minimálna výška finančného príspevku sa nijako nevalorizuje. A z toho dôvodu navrhujem, aby sa minimálne výšky finančných príspevkov podľa prílohy č. 14 zákona každoročne valorizovali o infláciu. Nevalorizovať minimálnu výšku finančného príspevku by znamenalo postupnú likvidáciu neverejných poskytovateľov. Samosprávne kraje ako prispievatelia finančného príspevku vo svojich rozpočtoch každý rok odôvodňujú zvyšovanie finančného príspevku pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mierou valorizácie a inflácie, ale pre verejných neposkytovateľov tomu tak nie je.

Preto vás prosím, dámy a páni, o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu. A prosím, aby sa o každom bode pozmeňujúceho návrhu hlasovalo zvlášť. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok