Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, milé dámy, vážení páni, vládou navrhnutá novela zákonov obsahuje podstatnú zmenu v systéme financovania škôl, následkom ktorej by niektoré súkromné a cirkevné školské zariadenia, resp. súkromné a cirkevné základné umelecké školy, ako to predtým povedal aj pán poslanec Fronc, museli zápasiť o holú existenciu.

Súčasný systém financovania prostredníctvom krajských školských úradov poskytuje týmto inštitúciám 100 % normatívnych prostriedkov, návrh novely zákona im zaručuje finančné prostriedky len vo výške 85 % normatívu. Ak totiž finančné prostriedky pre tieto školy budú prechádzať cez rozpočty obcí alebo vyšších územných celkov, tie podľa súčasnej platnej legislatívy môžu znížiť normatívny objem finančných prostriedkov pre spomínané neštátne školské zariadenia až o 15 %. Ani vláda, ani parlament nebudú mať dostatočné legislatívne prostriedky, aby ovplyvnili výsledné rozpočty spomínaných neštátnych školských zariadení.

Podľa mňa ďalšie veľké nebezpečenstvo skryté v návrhu novely zákonov sa týka súkromných detských integračných centier. Normatívy na žiaka sú v ich prípade určené tak, aby finančné prostriedky postačili aj na zabezpečenie špecifických úloh a špeciálnych potrieb detí, t. j. sú oveľa vyššie ako v ostatných školských zariadeniach.

Prípadná absencia v zákonom nezaručených, tým pádom nenárokovateľných 15 % finančných prostriedkov z normatívu môže vážne ohroziť chod týchto zariadení, čo je podľa môjho názoru v diametrálnom rozpore s predstavou vlády o podpore postihnutých ľudí.

Práve táto skupina občanov potrebuje zvýšenú pozornosť tak, aby boli ich obmedzené životné podmienky kompenzované vzornou starostlivosťou zo strany štátu.

Pripravovaná zmena však obsahuje ani nie veľmi skrytú možnosť zníženia úrovne každodennej starostlivosti, resp. odbornosti práce príslušných pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

V prípade schválenia novely zákonov v predkladanej forme bude spoločnosti založenej na pilieroch sociálnej súdržnosti visieť hrozba práve nad občanmi, ktorí potrebujú zvýšenú pozornosť a starostlivosť.

Z uvedeného dôvodu z hľadiska kontinuity štátnej starostlivosti o postihnuté deti nepodporujem vládny návrh zákona v súčasnom znení.

Na záver si dovoľujem poznamenať, že § 39a ods. 1 návrhu nedostatočne definuje výšku finančných prostriedkov napríklad pre neštátnu základnú umeleckú školu, totiž osobitný predpis uvedený pri odseku zákonov, to je vlastne zákon o rozpočtovom určení mínusu dane atď. a nariadenia vlády, to je o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej samospráve určil len celkový objem finančných prostriedkov pre obec. Tento údaj je však nedostatočný na vypočítanie rozpočtu pre konkrétne neštátne školské zariadenia. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok